فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fuddle

ˈfʌdl ˈfʌdl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  fuddled
 • شکل سوم:

  fuddled
 • سوم شخص مفرد:

  fuddles
 • وجه وصفی حال:

  fuddling
 • شکل جمع:

  fuddles

معنی

 • noun verb - transitive verb - intransitive
  گیج کردن، سردرگم و هاج‌وواج شدن، دائم‌الخمر بودن، گیج کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fuddle

 1. verb To cause to be unclear in mind or intent
  Synonyms: confuse, befuddle, confound, muddle, puzzle, intoxicate, throw, jumble, discombobulate, addle, bewilder, dizzy, inebriate, drink, mix-up, stupefy, make drunk, mystify, perplex, fox, tipsify, bedevil
 2. verb To muddle or stupefy with or as if with alcoholic drink
  Synonyms: befuddle, drink, besot, booze
 3. noun A confused multitude of things
  Synonyms: clutter, jumble, muddle, mare's nest, welter, smother
 4. verb To put into a state of confusion.
  Synonyms: befuddle

ارجاع به لغت fuddle

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fuddle» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fuddle

لغات نزدیک fuddle

پیشنهاد بهبود معانی