ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Camouflage

ˈkæməflɑːʒ ˈkæməflɑːʒ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  camouflaged
 • شکل سوم:

  camouflaged
 • سوم شخص مفرد:

  camouflages
 • وجه وصفی حال:

  camouflaging

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable
  (نظامی) استتار
  • - Camouflage allowed the tanks to continue their advance without alerting enemy scouts.
  • - استتار به تانک‌ها اجازه داد که بدون آگاه‌ شدن دیدبانان دشمن به پیش‌روی خود ادامه بدهند.
  • - The soldiers learned how to properly apply camouflage paint on their faces and bodies.
  • - استفاده از استتار، پنهان‌کاری و اثربخشی عملیات نظامی را بسیار افزایش می‌دهد.
 • noun singular uncountable
  جانورشناسی گیاه‌شناسی استتار، هم‌رنگی
  • - The chameleon's camouflage allowed it to blend with the foliage.
  • - استتار آفتاب‌پرست به آن امکان می‌دهد تا با شاخ‌و‌برگ بیامیزد.
  • - Many insects utilize their natural environment as a form of camouflage.
  • - بسیاری از حشرات از محیط طبیعی خود به عنوان نوعی استتار استفاده می‌کنند.
 • noun singular uncountable
  مجازی پنهان‌سازی، مخفی‌سازی
  • - His deceitful words were nothing but a camouflage for his true intentions.
  • - سخنان فریبنده‌ی‌اش چیزی جز پنهان‌سازی‌ای برای نیت واقعی او نبود.
  • - His lies were a form of mental camouflage.
  • - دروغ‌هایش نوعی مخفی‌سازی ذهنی بود.
 • verb - transitive
  (نظامی) استتار کردن، نهان‌سازی کردن
  • - The enemy's artillery was well camouflaged.
  • - توپخانه‌ی دشمن خوب نهان‌سازی شده بود.
  • - The soldiers camouflaged themselves among the dense foliage.
  • - سربازان خود را در میان شاخ‌و‌برگ‌های انبوه استتار کردند.
 • verb - intransitive verb - transitive
  جانورشناسی گیاه‌شناسی مخفی کردن، مخفی شدن، هم‌رنگ شدن
  • - The butterfly's wings were beautifully camouflaged.
  • - بال‌های پروانه به‌زیبایی مخفی شده بودند.
  • - The chameleon camouflaged itself.
  • - آفتاب‌پرست خودش را مخفی کرد.
 • verb - transitive
  مجازی مخفی کردن، پنهان کردن
  • - She tried to camouflage her true intentions.
  • - سعی کرد نیت واقعی‌اش را مخفی کند.
  • - He used humor as a way to camouflage his fears.
  • - از طنز به عنوان راهی برای پنهان‌ کردن ترس‌هایش استفاده می‌کرد.
 • adjective
  مربوط به استتار
  • - The soldiers wore camouflage uniforms.
  • - سربازان یونیفرم‌های استتار به تن داشتند.
  • - natural camouflage
  • - استتار طبیعی
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد camouflage

 1. noun disguise
  Synonyms: beard, blind, cloak, concealment, cover, coverup, deceit, deceptive marking, dissimulation, faking, false appearance, front, guise, mask, masking, masquerade, mimicry, paint, plain brown wrapper, protective coloring, red herring, screen, shade, shroud, smokescreen, veil
 2. verb disguise, cover
  Synonyms: beard, becloud, befog, cloak, conceal, cover up, deceive, dim, dissemble, dissimulate, dress up, hide, mask, obfuscate, obscure, screen, throw on makeup, veil
  Antonyms: reveal, show, uncover

Collocations

 • camouflage discipline

  (ارتش) انضباط استتار، اصول و مقررات نهان‌سازی

ارجاع به لغت camouflage

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «camouflage» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/camouflage

لغات نزدیک camouflage

پیشنهاد بهبود معانی