ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Converse

ˈkɑːnvɜrːs ˈkɑːnvɜrːs kənˈvɜːs kənˈvɜːs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  conversed
 • شکل سوم:

  conversed
 • سوم شخص مفرد:

  converses
 • وجه وصفی حال:

  conversing
 • شکل جمع:

  converses

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - intransitive adjective adverb
  بالعکس، معکوس، واژگون، وارونه، مخالف، گفت‌وگو
 • noun verb - intransitive adjective adverb
  صحبت کردن، مذاکره کردن، محاوره کردن، آمیزش، صحبت
  • - They conversed for more than two hours.
  • - آنان بیش از دو ساعت با هم صحبت کردند.
  • - It was pleasant to converse with her.
  • - مکالمه کردن با او خوشایند بود.
  • - They conversed first in English and then in French.
  • - آنان ابتدا به انگلیسی و سپس به فرانسه با هم حرف زدند.
  • - Whatever position you assume, she will take the converse position.
  • - هر موضعی که اتخاذ کنی، او موضع عکس آن را انتخاب می‌کند.
  • - You can pour this liquid on the sugar or, conversely, you can pour the sugar on this liquid.
  • - شما می‌توانید این محلول را روی شکر بریزید یا بالعکس شکر را روی این محلول بریزید.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد converse

 1. adjective opposite
  Synonyms: antipodal, antipodean, antithetical, contradictory, contrary, counter, counterpole, different, reverse, reversed, transposed
  Antonyms: complementary, equal, same, similar
 2. noun opposite
  Synonyms: antipode, antipole, antithesis, contra, contrary, counter, counterpole, inverse, obverse, other side, reverse
  Antonyms: equal, same, similarity
 3. verb talk
  Synonyms: chat, chew the fat, chitchat, commune, confer, discourse, exchange, gab, parley, rap, schmooze, speak, use, yak
  Antonyms: be quiet, be silent

ارجاع به لغت converse

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «converse» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/converse

لغات نزدیک converse

پیشنهاد بهبود معانی