با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dread

dred dred
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dreaded
 • شکل سوم:

  dreaded
 • سوم شخص مفرد:

  dreads
 • وجه وصفی حال:

  dreading
 • شکل جمع:

  dreads
 • noun verb - transitive
  ترس، بیم، وحشت، ترسیدن (از)
  • - We awaited the coming of the storm with dread.
  • - با دلهره در انتظار آمدن توفان بودیم.
  • - (Shakespeare) the dread of something after death
  • - هراس از چیزی پس از مرگ
  • - A burned child dreads the fire.
  • - بچه‌ی سوخته از آتش وحشت دارد.
  • - They dread any kind of change.
  • - آنان از هر گونه تغییر هراس دارند.
  • - his dread of God's wrath ...
  • - بیم او از خشم خداوند ....
  • - Nowadays AIDS is a worldwide dread.
  • - این روزها بیماری ایدز هراسی جهان‌گیر است.
  • - a dread disease
  • - بیماری وحشت‌انگیز
  • - dread secret weapons
  • - سلاح‌های مخوف سری
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dread

 1. adjective horrible, terrifying
  Synonyms: alarming, awe-inspiring, awful, creepy, dire, frightening, frightful, shuddersome, terrible
  Antonyms: pleasant, pleasing, welcomed, wonderful
 2. noun fear
  Synonyms: affright, alarm, apprehension, aversion, awe, cold feet, consternation, creeps, dismay, fright, funk, goose bumps, horror, jitters, panic, phobia, stage fright, terror, trepidation, trepidity, worriment
  Antonyms: bravery, confidence, courage, encouragement, want, welcoming
 3. verb anticipate with horror
  Synonyms: apprehend, be afraid, cringe, fear, have cold feet, misdoubt, quake, shrink from, shudder, tremble
  Antonyms: encourage, want, welcome

Collocations

ارجاع به لغت dread

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dread» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dread

لغات نزدیک dread

پیشنهاد و بهبود معانی