فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Pair

per peə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  paired
 • شکل سوم:

  paired
 • سوم شخص مفرد:

  pairs
 • وجه وصفی حال:

  pairing
 • شکل جمع:

  pairs

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable A2
  زوج، جفت، زن و شوهر، هر‌چیز دو جزئی
  • - The pair living next door have two children.
  • - زوجی که در خانه‌ی مجاور زندگی می‌کنند، دو بچه دارند.
  • - Earrings are only sold in pairs.
  • - گوشواره فقط جفتی فروخته می‌شود.
  • - Some animals live in pairs.
  • - برخی جانوران به‌صورت زوج زندگی می‌کنند.
  • - a pair of doves
  • - یک جفت قمری
  • - a pair of kings
  • - دو شاه
  • - a pair of gloves
  • - یک جفت دستکش
  • - a pair of blue eyes
  • - یک جفت چشم آبی
  • - a pair of Kashan rugs
  • - دو لنگه قالیچه‌ی کاشان
  • - a pair of shoes
  • - یک جفت کفش
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - transitive verb - intransitive
  جفت کردن و شدن، جور کردن و شدن
  • - Spring is the season when most birds pair off.
  • - بهار فصلی است که در آن بیشتر پرندگان جفت می‌گیرند.
  • - She paired off her guests according to age.
  • - او مهمانان خود را بر حسب سن به گروه‌های دو نفری تقسیم کرد.
  • - They paired a couple of cards.
  • - او دو ورق (بازی) را با هم جور کرد.
  • - He paired off our wrestler with the champion of the world.
  • - کشتی‌گیر ما را با قهرمان جهان روبه‌رو کردند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد pair

 1. noun two of something
  Synonyms: brace, combination, combine, combo, couple, deuce, doublet, duality, duo, dyad, match, mates, span, team, twins, two, two of a kind, twosome, yoke
  Antonyms: one, single
 2. verb make, become a twosome
  Synonyms: balance, bracket, combine, couple, join, marry, match, match up, mate, pair off, put together, team, twin, unite, wed, yoke
  Antonyms: divide, separate, sever

Phrasal verbs

 • pair off

  دو تا دو تا کردن یا شدن، جفت کردن یا شدن

 • pair up with somebody

  گروه دو نفری تشکیل دادن

Collocations

 • in pairs

  دوتا دوتا، جفتی، به‌صورت زوج

ارجاع به لغت pair

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «pair» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/pair

لغات نزدیک pair

پیشنهاد بهبود معانی