با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Paid

peɪd peɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • مصدر:

  pay
 • شکل سوم:

  paid
 • سوم شخص مفرد:

  pays
 • وجه وصفی حال:

  paying
 • adverb
  زمان گذشته ساده فعل Pay
 • adverb
  قسمت سوم فعل Pay
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد paid

 1. adjective Involving gainful employment in something often done as a hobby
  Synonyms: compensated, rewarded, paid off, reimbursed, indemnified, remunerated, anted, solvent, unindebted, unowed, nonrecreational, gainful, recompensed, salaried, hired, out of debt, refunded, paying
 2. verb Do or give something to somebody in return
  Synonyms: repaid, rewarded, punished, remunerated, compensated, recompensed, indemnified
  Antonyms: defaulted
 3. verb Bring in
  Synonyms: yielded, spent, satisfied, cleared, disbursed, indemnified, given, liquidated, reimbursed, remitted, settled, remunerated, refunded, devoted, adjusted, borne, waged, squared, discharged, tipped, staked, recompensed, funded, compensated, repaid, returned, expended, retaliated, advanced, rendered, met, bequeathed, conferred, rewarded, handled, punished, profited, outlaid, redressed, recouped, hired, granted, footed, commuted, commissioned
  Antonyms: swindled, withheld, received
 4. verb Profit, yield
  Synonyms: returned, earned, yielded, sweetened, repaid, realized, produced, netted, grossed, gained, drawn, cleared
  Antonyms: bilked, lost, repudiated, earned, protested, defrauded, failed
 5. verb To set right by giving what is due.
  Synonyms: squared, settled, satisfied, liquidated, discharged
 6. verb Convey, as of a compliment, regards, attention, etc.; bestow
  Synonyms: given, gave, spent, outlaid, expended
 7. verb To give payment to in return for goods or services rendered
  Synonyms: remunerated, recompensed, compensated
 8. adjective Marked by the reception of pay
  Antonyms: unpaid

لغات هم‌خانواده paid

ارجاع به لغت paid

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «paid» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/paid

لغات نزدیک paid

پیشنهاد بهبود معانی