با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Kid

kɪd kɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  kidded
 • شکل سوم:

  kidded
 • سوم شخص مفرد:

  kids
 • وجه وصفی حال:

  kidding
 • شکل جمع:

  kids
 • countable noun
  کودک، بچه، کوچولو
  • - He took his kids to the zoo.
  • - او بچه‌هایش را به باغ وحش برد.
  • - a few college kids and I
  • - من و چند بچه‌ی دانشگاهی
  • - You're still a kid!
  • - تو هنوز هم بچه‌ای!
 • countable noun
  بزغاله
 • countable noun
  چرم بزغاله
 • adjective
  کوچک، کوچولو
  • - my kid sister
  • - خواهر کوچک من
 • verb - transitive
  دست انداختن، مسخره کردن
  • - They kidded him into thinking that he had won the lottery.
  • - او را گول زدند که برنده‌ی لاتاری شده است.
  • - They used to kid me about my big nose.
  • - آن‌ها مرا به‌دلیل دماغ بزرگم دست می‌انداختند.
  • - He is not hurt, he's only trying to kid us.
  • - او طوری نشده است، فقط می‌خواهد ما را دست بیندازد.
 • verb - intransitive
  شوخی کردن
  • - No kidding!
  • - نه‌بابا! راستی! بی‌شوخی!
  • - Are you kidding?
  • - شوخی می‌کنی؟ راست می‌گی؟ جدی؟
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد kid

 1. noun young person
  Synonyms: baby, bairn, boy, child, daughter, girl, infant, juvenile, lad, lass, little one, son, teenager, tot, youngster, youth
  Antonyms: adult
 2. verb fool, ridicule
  Synonyms: bamboozle, banter, beguile, bother, cozen, delude, dupe, flimflam, fun, gull, hoax, hoodwink, jape, jest, joke, jolly, josh, make fun of, make sport of, mock, pretend, rag, razz, rib, roast, spoof, tease, trick
  Antonyms: be serious

Phrasal verbs

 • kid around

  مسخره‌بازی درآوردن، شوخی خرکی کردن، الم‌شنگه راه انداختن

ارجاع به لغت kid

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «kid» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/kid

لغات نزدیک kid

پیشنهاد بهبود معانی