«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Literature معنی

 • American English phonetic: ˈlɪt̬ərətʃər
 • British English phonetic: ˈlɪtrətʃə
 • (Noun) [Uncountable] ادبیات، ادب و هنر، مطبوعات، انواع نوشته
  • - Persian literature
  • - ادبیات فارسی
  • - the medical literature
  • - متون پزشکی

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator