با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dance

dæns dɑːns
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  danced
 • شکل سوم:

  danced
 • سوم شخص مفرد:

  dances
 • وجه وصفی حال:

  dancing
 • شکل جمع:

  dances
 • verb - intransitive
  رقصیدن
  • - We danced all night.
  • - تمام شب را رقصیدیم.
  • - Cedars are dancing in the garden and ...
  • - سرو در باغ به رقص آمده و ...
  • - The winners danced along in the streets.
  • - برندگان در خیابان به پایکوبی پرداختند.
 • countable uncountable noun
  رقص
  • - dance and music
  • - رقص و موسیقی
  • - May I have the next dance?
  • - آیا می‌توانم (اجازه می‌دهید) رقص بعدی را با شما برقصم؟
  • - We are invited to a dance.
  • - ما را به مجلس رقص دعوت کرده‌اند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dance

 1. noun moving feet and body to music
  Synonyms: bob, boogie, boogie down, bunny hop, caper, careen, cavort, Charleston, conga, cut a rug, disco, flit, foot it, foxtrot, frolic, gambol, get down, hoof it, hop, hustle, jig, jitter, jitterbug, jive, jump, leap, one-step, prance, promenade, rhumba, rock, rock ‘n’ roll, samba, shimmy, skip, spin, step, strut, sway, swing, tango, tap, tread, trip, trip the light fantastic, twist, two-step, waltz, whirl
 2. noun party for moving to music
  Synonyms: ball, brawl, disco, formal, hoedown, hop, jump, masquerade, mingle, prom, promenade, shindig, social, sock hop

Collocations

 • dance floor

  بخشی از رستوران و غیره که کف آن برای رقص ساخته شده است، پیست رقص

Idioms

 • dance attendance on

  نزدیک بودن و بذل توجه فراوان کردن، دور کسی پرپر زدن

 • dance to another tune

  هرروز به سازی رقصیدن، به ساز دیگری رقصیدن

ارجاع به لغت dance

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dance» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dance

لغات نزدیک dance

پیشنهاد و بهبود معانی