با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Drug

drʌɡ drʌɡ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  drugged
 • شکل سوم:

  drugged
 • سوم شخص مفرد:

  drags
 • وجه وصفی حال:

  dragging
 • شکل جمع:

  drugs
 • countable noun
  دارو
  • - They feared that their daughter might be on drugs.
  • - می‌ترسیدند دخترشان به مواد مخدر معتاد شده باشد.
 • verb - transitive
  دارو خوراندن، منگ کردن، چیزخور کردن، زهراگین کردن
  • - A heavily drugged patient.
  • - بیماری که به او مواد مخدر زیادی داده‌اند.
  • - His enemies drugged his food.
  • - دشمنانش غذایش را زهراگین کردند.
 • verb - intransitive
  دوا زدن، منگ شدن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد drug

 1. noun medication
  Synonyms: biologic, cure, depressant, dope, essence, medicament, medicinal, medicine, narcotic, opiate, pharmaceutic, pharmaceutical, physic, pill, poison, potion, prescription, remedy, sedative, stimulant, tonic
 2. verb put under influence of medication
  Synonyms: analgize, anesthetize, benumb, blunt, deaden, desensitize, dope, dope up, dose, dose up, fix, hit, knock out, medicate, narcotize, numb, poison, relax, sedate, stupefy, treat

Phrasal verbs

 • drug dealer (or pusher)

  دلال مواد مخدر، موادفروش، فروشنده‌ی مواد مخدر، (عامیانه) ساقی

ارجاع به لغت drug

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «drug» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/drug

لغات نزدیک drug

پیشنهاد و بهبود معانی