ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cure

kjʊr kjʊə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  cured
 • شکل سوم:

  cured
 • سوم شخص مفرد:

  cures
 • وجه وصفی حال:

  curing
 • شکل جمع:

  cures

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive verb - intransitive countable B2
  علاج، شفا، دارو، شفا دادن، بهبودی دادن
  • - cureless
  • - بی‌درمان
  • - There is no cure for this disease.
  • - این بیماری درمان ندارد.
  • - a cure for that country's economic woes
  • - چاره‌ی مشکلات اقتصادی آن کشور
  • - water cure
  • - آب درمانی
  • - Quinine is the cure for malaria.
  • - کنین داروی مالاریا است.
  • - the cure of their souls
  • - شفای روح آنان
  • - His cancer was cured.
  • - سرطان او درمان شد.
  • - Her disease cannot be cured easily.
  • - بیماری او به‌آسانی درمان نخواهد شد.
  • - steps toward curing the factory's financial problems
  • - گام‌هایی در راه چاره کردن مسائل مالی کارخانه
  • - Punishment cured him of lying.
  • - مجازات دروغگویی او را برطرف کرد.
  • - a child cured of lisping
  • - کودکی که شلی زبان او چاره‌یابی شده است
  • - to cure meat by salting
  • - با نمک زدن گوشت را حفظ کردن
  • - Tobacco cures better in the sun.
  • - توتون در آفتاب بهتر عمل می‌آید.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cure

 1. noun solution to problem, often health
  Synonyms: aid, alleviation, antidote, assistance, catholicon, corrective, counteractant, counteragent, countermeasure, drug, elixir, elixir vitae, fix, healing, healing agent, help, medicament, medicant, medication, medicine, nostrum, panacea, pharmacon, physic, placebo, proprietary, quick fix, recovery, redress, remedy, reparation, restora-tive, therapeutic, treatment
  Antonyms: disease, problem
 2. verb heal, ease bad situation
  Synonyms: alleviate, ameliorate, attend, better, cold turkey, correct, doctor, dose, dress, dry out, help, improve, kick, kick the habit, make better, make healthy, make whole, medicate, mend, minister to, nurse, palliate, quit cold, rectify, redress, rehabilitate, relieve, remedy, repair, restore, restore to health, right, shake, sweat it out, treat
  Antonyms: depress, hurt, injure
 3. verb cook, age food
  Synonyms: dry, fire, harden, keep, kipper, pickle, preserve, salt, smoke, steel, temper

Idioms

لغات هم‌خانواده cure

ارجاع به لغت cure

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cure» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cure

لغات نزدیک cure

پیشنهاد بهبود معانی