با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Pace

peɪs peɪs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  paced
 • شکل سوم:

  paced
 • سوم شخص مفرد:

  paces
 • وجه وصفی حال:

  pacing
 • شکل جمع:

  paces
 • noun countable B2
  گام، قدم، خرامش
  • - He was standing a few paces away.
  • - او چند قدم آن‌طرف‌تر ایستاده بود.
  • - He took three paces forward.
  • - او سه گام به جلو برداشت.
  • - He quickened his pace.
  • - او گامهای خود را تند کرد.
  • - When he saw water, he quickened his pace.
  • - وقتی آب را دید گامهای خود را تندتر کرد.
 • noun countable
  تندی، سرعت، شیوه، آهنگ
  • - The construction of the bridge is proceeding at a rapid pace.
  • - ساختن پل با آهنگ سریع پیش می‌رود.
 • verb - intransitive
  گام برداشتن، با گام‌های آهسته و موزون حرکت کردن، قدم زدن، پیمودن، با قدم آهسته رفتن، قدم رو کردن
  • - He was pacing impatiently up and down the room.
  • - او با بی‌صبری در امتداد اتاق گام برمی‌داشت.
 • verb - transitive
  طی کردن، با قدم اندازه گرفتن
  • - a shameless youth who paces streets all day
  • - جوان بی‌عاری که تمام روز خیابان گز می‌کند
  • - The horse paced the mile track in 1.55 flat.
  • - اسب زمین یک میلی را درست در یک دقیقه و 55 ثانیه طی کرد.
  • - He paced off the length and breadth of the carpet.
  • - او طول و عرض قالی را گز کرد.
 • verb - transitive
  پیش‌قدم بودن، پیشرو بودن، مقدم بودن
  • - Food prices were pacing the upsurge.
  • - قیمت مواد غذایی پیشگام افزایش قیمتها بود.
  • - Paced by tanks, the infantrymen stormed an enemy bunker.
  • - سربازان پیاده‌ای که تانک‌ها جلودار آن‌ها بودند به سنگر دشمن تاختند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد pace

 1. noun steps in walking
  Synonyms: clip, footstep, gait, getalong, lick, measure, step, stride, tread, walk
 2. noun speed, tempo of motion
  Synonyms: beat, bounce, celerity, clip, downbeat, lick, momentum, motion, movement, progress, quickness, rapidity, rapidness, rate, swiftness, time, velocity
 3. verb walk back and forth
  Synonyms: ambulate, canter, foot it, gallop, hoof, march, patrol, pound, step, stride, traipse, tread, troop, trot, walk up and down
  Antonyms: sit, stay
 4. verb measure by footsteps
  Synonyms: count, determine, mark out, step, step off

Collocations

 • change of pace

  تغییر در آهنگ کار یا پیشرفت (و غیره)

Idioms

 • go through one's paces

  مهارت (یا استعداد و...) خود را نشان دادن، عرض اندام کردن

 • keep pace (with)

  هم سرعت (با چیز دیگر) حرکت کردن، (با چیز دیگری) هماهنگ شدن، پا به پای کسی پیش رفتن

 • off the pace

  در پشت سر رهبر یا پیشگام، نفر بعد از نفر اول (دوم یا سوم و غیره)

 • put through one's paces

  مهارت (یا استعداد و ...) کسی را آزمودن

 • set the pace

  رهبری کردن، آهنگ حرکت (یا پیشرفت و غیره را) تعیین کردن، پیشاهنگ شدن، پیشگام شدن

ارجاع به لغت pace

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «pace» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/pace

لغات نزدیک pace

پیشنهاد بهبود معانی