ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Courageous

kəˈreɪdʒəs kəˈreɪdʒəs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more courageous
 • صفت عالی:

  most courageous

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective C1
  دلیر، باجرئت
  • - They say my grandfather was a courageous man.
  • - می‌گویند پدربزرگم مرد دلاوری بود.
  • - the workers' courageous stand against the threats of government officials
  • - استواری تهورآمیز کارگران در مقابل تهدیدهای مقامات دولتی
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد courageous

 1. adjective brave, bold
  Synonyms: adventuresome, adventurous, assured, audacious, cool, daredevil, daring, dauntless, doughty, fearless, fiery, fire-eating, gallant, game, gritty, gutsy, hardy, heroic, high-spirited, impavid, indomitable, intrepid, lionhearted, martial, nervy, plucky, red-blooded, resolute, Spartan, stalwart, stand tall, stouthearted, strong, tenacious, tough, Trojan, unafraid, undaunted, valiant, valorous, venturesome, venturous
  Antonyms: cowardly, faint-hearted, fearful, fearing, meek, shy, timid, weak

ارجاع به لغت courageous

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «courageous» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/courageous

لغات نزدیک courageous

پیشنهاد بهبود معانی