«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Passive معنی

 • American English phonetic: ˈpæsɪv
 • British English phonetic: ˈpæsɪv
 • (Noun) (Adjective) منفعل
 • (Noun) (Adjective) انفعالی، مفعول، تأثر‌پذیر، تابع، بی‌حال، دستخوش عامل خارجی، غیر‌فعال، مطیع و تسلیم، کنش‌پذیر
  • - passive voice
  • - وجه مجهول
  • - a passive girl who prefers to daydream at home
  • - دختر بی‌حالی که ترجیح می‌دهد در خانه رؤیاپردازی کند
  • - They put down their weapons passively and surrendered.
  • - آن‌ها با بی‌عاری سلاح‌های خود را زمین گذاشتند و تسلیم شدند.
  • - Passive vocabulary.
  • - واژگان ناکنشور/منفعل (لغت‌هایی که شخص می‌داند؛ ولی به کار نمی‌برد).
  • - That event made some of the passive elements of the party very active.
  • - آن رویداد عوامل ناکنشور حزب را سخت به فعالیت در آورد.
  • - Some men like women who are passive.
  • - برخی مردان زنان مطیع را دوست دارند.
  • - He hoped to turn her into a passive instrument of his will.
  • - امیدوار بود که او را آلت بی‌اراده‌ی خواسته‌های خود کند.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator