فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Active

ˈæktɪv ˈæktɪv
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more active
 • صفت عالی:

  most active

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B1
  فعال، کاری، کنشی، ساعی، کنشگر
  • - My father was an active man.
  • - پدرم آدم فعالی بود.
  • - active in helping the poor
  • - فعال در کمک به بینوایان
  • - an active member of the party
  • - عضو فعال حزب
  • - an active volcano
  • - کوه آتش‌فشان فعال
  • - He had an active role in building the bridge.
  • - او نقشی اساسی در ساختن پل داشت.
 • adjective
  پرتکاپو، پویا، فعالانه، پر جنب و جوش، چابک، مولد
  • - an active mind
  • - مغز متفکر
 • adjective
  دایر، حاضربه‌خدمت، پابرجا، قادر به عمل، در حال کار
  • - an active coal mine
  • - معدن زغال‌سنگ دایر
  • - This drug is active in the body for two days.
  • - تأثیر این دارو در بدن تا دو روز ادامه دارد.
  • - That law is still active.
  • - آن قانون هنوز به قوت خود باقی است.
 • adjective
  (دستور زبان) معلوم، متعدی
 • noun
  (دستور زبان) حالت معلوم :the active voice
 • noun plural
  فعالان :the actives
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد active

 1. adjective having movement
  Synonyms: alive, astir, at work, bustling, effective, efficacious, exertive, flowing, functioning, going, hasty, impelling, in force, in play, in process, mobile, movable, moving, operating, operative, progressive, pushing, rapid, restless, rolling, running, rushing, rustling, shifting, simmering, speeding, speedy, streaming, swarming, traveling, turning, walking, working
  Antonyms: abeyant, dormant, immobile, inactive, inert, lazy, sluggish
 2. adjective very involved in activity
  Synonyms: aggressive, agile, alert, alive, animated, assiduous, bold, brisk, bustling, busy, chipper, daring, dashing, determined, dexterous, diligent, dynamic, eager, energetic, engaged, enlivened, enterprising, enthusiastic, eventful, fireball, forceful, forcible, fresh, frisky, hard-working, high-spirited, hyper, industrious, intense, inventive, jumping, keen, lively, nimble, on the move, perky, persevering, purposeful, pushing, quick, rapid, ready, resolute, sharp, sprightly, spry, whiz, zealous
  Antonyms: disinterested, idle, indifferent, lazy, quiescent, quiet

Collocations

لغات هم‌خانواده active

ارجاع به لغت active

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «active» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/active

لغات نزدیک active

پیشنهاد بهبود معانی