ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Keen

kiːn kiːn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  keened
 • شکل سوم:

  keened
 • سوم شخص مفرد:

  keens
 • وجه وصفی حال:

  keening
 • شکل جمع:

  keens
 • صفت تفضیلی:

  keener
 • صفت عالی:

  keenest

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B1
  مشتاق
  • - He is not very keen on going.
  • - خیلی میل به رفتن ندارد.
  • - keen on swimming
  • - علاقه‌مند به شنا
  • - He is very keen on the girl next door.
  • - او گلویش پیش دختر همسایه گیر کرده است.
 • adjective
  تیز، پرزور، تند، حاد، شدید، تیز
  • - a keen edge
  • - لبه‌ی تیز
  • - a keen sword
  • - شمشیر بران (تیز)
  • - a keen appetite
  • - اشتهای شدید
  • - a keen scent
  • - بوی تند
  • - a keen wind
  • - باد تند
  • - a keen desire
  • - میل شدید
  • - He is keenly interested in seeing you.
  • - او خیلی مشتاق دیدار شماست.
  • - keen intelligence
  • - هوش زیاد
  • - keen eyes
  • - چشمان تیزبین
  • - keen competition
  • - رقابت شدید
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • adjective
  زیرک، باهوش
  • - keen questions
  • - پرسش‌های تیزهوشانه
  • - a keen businessman
  • - یک سوداگر زیرک
 • verb - intransitive
  نوحه سرایی کردن
 • verb - transitive
  تیز کردن، شدید کردن
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد keen

 1. adjective enthusiastic
  Synonyms: agog, alert, animate, animated, anxious, appetent, ardent, athirst, avid, breathless, devoted, dying to, eager, earnest, ebullient, fervent, fervid, fierce, fond of, gung ho, impassioned, impatient, intense, intent, interested, lively, perfervid, spirited, sprightly, thirsty, vehement, vivacious, warm, zealous
  Antonyms: reluctant, unenthusiastic, uninterested
 2. adjective sharp, piercing
  Synonyms: acid, acute, caustic, cutting, edged, extreme, fine, honed, incisive, intense, observant, penetrating, perceptive, pointed, quick-witted, razor-sharp, sardonic, satirical, strong, tart, trenchant, unblunted
  Antonyms: blunt, dull, obtuse, pointless
 3. adjective intelligent
  Synonyms: astute, bright, brilliant, canny, clever, discerning, discriminating, Einstein, nobody’s fool, perceptive, perspicacious, quick, sagacious, sapient, sensitive, sharp, sharp as a tack, shrewd, whiz, wise
  Antonyms: idiotic, ignorant, obtuse, stupid

Collocations

 • keen on something (or somebody)

  مشتاق چیزی یا کسی بودن، خواهان بودن، کسی را دوست داشتن، مجذوب کسی شدن، به چیزی تمایل داشتن، به انجام کاری تمایل داشتن

Idioms

 • keen as mustard

  (انگلیس) بسیار مشتاق، سخت خواهان

لغات هم‌خانواده keen

ارجاع به لغت keen

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «keen» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/keen

پیشنهاد بهبود معانی