فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Decision

dɪˈsɪʒn dɪˈsɪʒn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  decisions

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B1
  عزم، تصمیم
  • - her decision about buying a house
  • - تصمیم او دایر به خریدن خانه
  • - my decision to retire
  • - تصمیم من برای بازنشستگی
  • - A man who lacks decision will not make a good leader.
  • - مردی که فاقد اراده است، رهبر خوبی نخواهد بود.
  • - Decision-making was shared by all.
  • - تصمیم‌گیری با مشارکت همه انجام می‌گرفت.
  • - the decision-making process
  • - فرایند تصمیم‌گیری
  • - decision-making bodies
  • - مراجع تصمیم‌گیری
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • noun countable
  حکم دادگاه، داوری
  • - The judge will announce his decision tomorrow.
  • - قاضی فردا حکم خود را اعلام خواهد کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد decision

 1. noun conclusion; resolution reached
  Synonyms: accommodation, accord, adjudication, adjudicature, adjustment, agreement, arbitration, arrangement, choice, compromise, declaration, determination, end, finding, judgment, opinion, outcome, prearrangement, preference, reconciliation, resolution, result, ruling, selection, sentence, settlement, showdown, the call, the nod, understanding, verdict
  Antonyms: deferment, deferral, delay, indecision, postponement
 2. noun strength of mind or will
  Synonyms: backbone, decidedness, decisiveness, determination, doggedness, earnestness, firmness, fortitude, grit, iron will, obstinacy, obstinance, perseverance, persistence, pluck, purpose, purposefulness, purposiveness, resoluteness, resolution, resolve, seriousness, spine, stubbornness, volition, will, will power
  Antonyms: indecision, indefiniteness, indetermination, procrastination, wavering

Phrasal verbs

 • decision-making

  تصمیم‌گیری (به‌ویژه تصمیم‌های مهم در سازمان‌های بزرگ و دولت و غیره)

Idioms

لغات هم‌خانواده decision

ارجاع به لغت decision

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «decision» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/decision

لغات نزدیک decision

پیشنهاد بهبود معانی