با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Discern

dɪˈsɜrːn dɪˈsɜːn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  discerned
 • شکل سوم:

  discerned
 • سوم شخص مفرد:

  discerns
 • وجه وصفی حال:

  discerning
 • verb - transitive
  تشخیص دادن، تمیز دادن
  • - In the darkness, I could only discern shadows.
  • - در تاریکی فقط سایه‌ها را تشخیص می‌دادم.
  • - A convoy of ten trucks was discerned by our soldiers this morning.
  • - کاروانی مرکب از ده کامیون امروز صبح توسط سربازان ما شناسایی شد.
  • - to discern right from wrong
  • - درست را از نادرست تمیز دادن
  • - He discerned the quiet sobbing of a woman in the next room.
  • - به زاری آرام زنی در اتاق مجاور پی برد.
  • - I soon discerned her true intention.
  • - بزودی به نیت واقعی او پی بردم.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد discern

 1. verb catch sight of; recognize and understand
  Synonyms: anticipate, apprehend, ascertain, behold, descry, detect, determine, difference, differentiate, discover, discrepate, discriminate, distinguish, divine, espy, extricate, figure out, find out, focus, foresee, get a load of, get the picture, get wise to, judge, know, make distinction, make out, note, notice, observe, perceive, pick out, read, remark, rubberneck, secern, see the light, see through, separate, severalize, spot, take in, view
  Antonyms: disregard, neglect, overlook

ارجاع به لغت discern

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «discern» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/discern

لغات نزدیک discern

پیشنهاد و بهبود معانی