با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lamentable

ˈlæməntəbl / / ləˈmentəbl ˈlæməntəbl / / ləˈmentəbl ˈlæməntəbl / / ləˈmentəbl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more lamentable
 • صفت عالی:

  most lamentable
 • adjective
  سوگناک، اسفناک، رقت‌آور، زار
  • - their lamentable disregard of human rights
  • - نادیده‌انگاری اسف‌بار حقوق بشر توسط آنان
  • - Despite its natural riches, that country is lamentably backward.
  • - باوجود ثروت‌های طبیعی، آن کشور به‌طور تأسف‌انگیزی عقب افتاده است.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lamentable

 1. adjective upsetting, miserable
  Synonyms: afflictive, awful, bad, calamitous, deplorable, dire, dirty, distressing, doleful, dolorous, god-awful, grievous, grim, heartbreaking, hurting, lousy, low, lugubrious, meager, mean, melancholy, mournful, pitiful, plaintive, poor, regretful, rotten, rueful, sad, sorrowful, stinking, tragic, unfavorable, unfortunate, unsatisfactory, woeful, wretched
  Antonyms: cheering, fortunate, good, lucky, satisfactory

ارجاع به لغت lamentable

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lamentable» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lamentable

لغات نزدیک lamentable

پیشنهاد و بهبود معانی