فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Silent

ˈsaɪlənt ˈsaɪlənt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more silent
 • صفت عالی:

  most silent

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B1
  خموش، خاموش، ساکت، بی‌صدا، آرام، صامت، بی‌حرف
  • - I saw two-thousand jugs expressive but silent
  • - دیدم دوهزار کوزه گویا و خموش
  • - a silent night
  • - یک شب بی سروصدا
  • - She talked for two hours then she became silent.
  • - دو ساعت حرف زد؛ سپس خاموش شد.
  • - silent contemplation
  • - تفکر آرام
  • - a relatively silent man
  • - مردی نسبتاً کم‌حرف
  • - a silent movie
  • - یک فیلم صامت
  • - On certain important points the letter is quite silent.
  • - آن نامه درمورد برخی نکات مهم کاملاً گنگ است.
  • - a silent engine
  • - یک موتور کم صدا
  • - silent desires
  • - امیال نهفته
  • - silent secrets
  • - اسرار مگو
  • - The letter "b" in "debt" is silent.
  • - حرف "b" در "debt" ناآوا (ناملفوظ) است.
  • - factories which have been silent for months
  • - کارخانه‌هایی که ماه‌ها است خوابیده‌اند.
  • - a silent heart attack
  • - سکته‌ی قلبی بدون مقدمه
  • - Colon cancer is a silent killer.
  • - سرطان روده‌ی بزرگ بی‌خبر انسان را می‌کشد.
  • - during the era of the silents
  • - در دوران فیلم‌های صامت
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد silent

 1. adjective quiet; speechless
  Synonyms: bashful, buttoned up, checked, clammed up, close, closed up, closemouthed, curbed, dumb, dummied up, faint, hush, hushed, iced, inarticulate, incoherent, inconversable, indistinct, inhibited, laconic, mousy, mum, mute, muted, noiseless, nonvocal, not talkative, reserved, restrained, reticent, shy, silentious, soundless, still, struck dumb, taciturn, tongue-tied, unclear, uncommunicative, unheard, unsociable, unspeaking, voiceless, wordless, zipped
  Antonyms: clamorous, communicative, noisy, talkative
 2. adjective understood, implied
  Synonyms: aphonic, implicit, indescribable, inexpressible, nameless, tacit, unexpressed, unpronounced, unspoken, unuttered, unvoiced, wordless
  Antonyms: explicit, tangible

Collocations

لغات هم‌خانواده silent

ارجاع به لغت silent

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «silent» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/silent

لغات نزدیک silent

پیشنهاد بهبود معانی