فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Approximate

əˈprɑːksəmət əˈprɑːksəmət əˈprɒksəmət əˈprɒksəmət
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  approximated
 • شکل سوم:

  approximated
 • سوم شخص مفرد:

  approximates
 • وجه وصفی حال:

  approximating
 • صفت تفضیلی:

  more approximate
 • صفت عالی:

  most approximate

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B2
  تقریبی، تخمینی
  • - the approximate number of voters
  • - شمار تقریبی رأی‌دهندگان
  • - The approximate time is three o'clock.
  • - ساعت تقریبا سه است.
  • - Her story was at least approximately true.
  • - داستان او حداقل تا اندازه‌ای راست بود.
  • - I meet him approximately once a month.
  • - تقریباً ماهی یکبار او را ملاقات می‌کنم.
  • - Our houses were approximately ten meters apart.
  • - خانه‌های ما تقریباً ده متر از هم فاصله داشتند.
 • adjective
  نزدیک، مجاور، شبیه، تشابه
  • - approximate leaves
  • - برگهای نزدیک به هم
  • - This painting approximates reality.
  • - این نقاشی با واقعیت تشابه دارد.
  • - Their number approximates one hundred.
  • - تعداد آن‌ها نزدیک به صد است.
 • verb - transitive
  نزدیک کردن، نزدیک آمدن، تقریب زدن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد approximate

 1. adjective almost accurate, exact
  Synonyms: almost, close, comparative, near, proximate, relative, rough
  Antonyms: accurate, clear, definite, exact, precise
 2. adjective inexact
  Synonyms: estimated, guessed, imperfect, imprecise, loose, rough, surmised, uncertain, unprecise, unscientific
 3. adjective similar
  Synonyms: alike, analogous, close, comparable, like, matching, near, relative, resembling, verging on
  Antonyms: dissimilar, exact, same
 4. adjective near
  Synonyms: adjacent, bordering, close together, contiguous, nearby, neighboring
  Antonyms: away, far
 5. verb come close
  Synonyms: approach, border on, come near, estimate, near, reach, resemble, touch, verge on

لغات هم‌خانواده approximate

ارجاع به لغت approximate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «approximate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/approximate

لغات نزدیک approximate

پیشنهاد بهبود معانی