ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cripple

ˈkrɪpl ˈkrɪpl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  crippled
 • شکل سوم:

  crippled
 • سوم شخص مفرد:

  cripples
 • وجه وصفی حال:

  crippling
 • شکل جمع:

  cripples

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive
  لنگ، چلاق، زمین‌گیر، عاجز، لنگ کردن، فلج کردن
  • - After the accident, he became a cripple.
  • - پس از تصادف او چلاق شد.
  • - a mental cripple
  • - معلول روانی
  • - Arthritis has crippled her.
  • - ورم و درد مفاصل او را از حرکت انداخته است.
  • - Inflation had crippled the country's economy.
  • - تورم اقتصاد کشور را فلج کرده بود.
  • - The death of the leader was a crippling blow.
  • - فوت رهبر ضربه‌ی فلج‌کننده‌ای بود.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cripple

 1. verb disable; make lame
  Synonyms: attenuate, blunt, debilitate, disarm, dislimb, dismember, enfeeble, hamstring, hurt, immobilize, incapacitate, injure, lame, maim, mangle, mutilate, palsy, paralyze, prostrate, sap, sideline, stifle, undermine, unstrengthen, weaken
  Antonyms: aid, assist, enable, help, strengthen, support
 2. verb hinder action, progress
  Synonyms: bring to standstill, cramp, damage, destroy, halt, hamstring, impair, put out of action, ruin, spoil, stifle, vitiate
  Antonyms: aid, allow, assist, capacitate, encourage, help

ارجاع به لغت cripple

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cripple» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cripple

لغات نزدیک cripple

پیشنهاد بهبود معانی