فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Departure

dɪˈpɑːrtʃər dɪˈpɑːtʃə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  departures

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B1
  رفتن، عزیمت (شخص)، حرکت، خروج (قطار و اتوبوس و غیره)
  • - What time is your departure?
  • - عزیمت شما چه ساعتی است؟
  • - The plane's departure was delayed for two hours.
  • - حرکت هواپیما دو ساعت به تأخیر افتاد.
  • - the arrival and departure schedules of all airplanes
  • - برنامه‌ی ورود و خروج کلیه‌ی هواپیماها
  • - the departure of our guests
  • - عزیمت مهمانان ما
 • noun countable
  خروج، جدایی (شغل)
  • - His departure from the company came as a surprise to everyone.
  • - خروج او از شرکت برای همه غافلگیرکننده بود.
  • - The CEO announced his departure.
  • - مدیرعامل جدایی خود را اعلام کرد.
 • noun countable
  انحراف، عدول
  • - The minister's statements represented a departure from stated government policy.
  • - اظهارات وزیر نشانگر عدول از سیاست اعلام‌شده‌ی دولت بود.
 • noun
  قدیمی درگذشت، وفات، رحلت
  • - the sudden departure of my grandmother
  • - درگذشت ناگهانی پدربزرگم
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد departure

 1. noun leaving
  Synonyms: abandonment, adieu, bow out, congé, decampment, desertion, egress, egression, embarkation, emigration, escape, evacuation, exit, exodus, expatriation, farewell, flight, getaway, going, going away, goodbye, hegira, migration, parting, passage, powder, quitting, recession, removal, retirement, retreat, sailing, separation, setting forth, setting out, stampede, start, takeoff, taking leave, taking off, vacation, vanishing act, walkout, withdrawal, withdrawing
  Antonyms: arrival, coming, entrance
 2. noun deviation from normal, expected
  Synonyms: aberration, branching off, branching out, change, declination, deflection, difference, digression, divergence, diversion, innovation, in thing, last word, latest thing, new wrinkle, novelty, rambling, shift, straying, turning, variance, variation, veering, wandering
  Antonyms: abidance, continuation, keeping, stay

ارجاع به لغت departure

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «departure» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/departure

لغات نزدیک departure

پیشنهاد بهبود معانی