با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Living

ˈlɪvɪŋ ˈlɪvɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  livings
 • adjective
  زندگی، معاش، در قید حیات، جاودانی
  • - He is the living image of his father.
  • - او و پدرش مثل سیبی هستند که از وسط نصف کرده باشند.
  • - the living and the dead
  • - زندگان و مردگان
  • - Living with her was like living in hell.
  • - زندگی کردن با او مثل زندگی در جهنم بود.
  • - my living was gradual dying ...
  • - زندگی کردن من مردن تدریجی بود ...
  • - Each person needs an adequate living space.
  • - هر شخصی نیازمند به فضای کافی برای زندگی است.
  • - a living room
  • - اتاق نشیمن
  • - living conditions
  • - شرایط زندگی
  • - standard of living
  • - سطح زندگی
  • - a living picture of hope
  • - تصویر زنده‌ای از امیدواری
  • - His grandfather is still living.
  • - پدر بزرگش هنوز زنده است.
  • - living traditions
  • - سنت‌های متداول
  • - drinking this sweet living water
  • - آشامیدن این آب تازه و گوارا
  • - cut from the living rock
  • - بریده‌شده از سنگ معدن
  • - within living memory
  • - در حافظه‌ی اشخاص زنده
  • - living faith
  • - ایمان پویا
  • - a living institution
  • - سازمانی فعال
  • - The skin is a living tissue.
  • - پوست بدن بافت زنده است.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • adjective
  وسیله گذران، معیشت
  • - to work for a living
  • - برای امرار معاش کار کردن
 • noun
  زنده، حی
  • - living theater
  • - تئاتر زنده
  • - a living language
  • - زبان زنده
  • - living steam
  • - بخار زنده
 • noun
  جاندار
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد living

 1. adjective existing, active
  Synonyms: alert, alive, animated, around, awake, breathing, brisk, contemporary, continuing, current, developing, dynamic, existent, extant, in use, live, lively, ongoing, operative, persisting, strong, subsisting, ticking, vigorous, vital, warm
  Antonyms: dead, inactive
 2. noun lifestyle; source of income
  Synonyms: alimentation, bread and butter, existence, income, job, keep, livelihood, maintenance, means, mode, occupation, salt, subsistence, support, sustainment, sustenance, sustentation, way, work
  Antonyms: entertainment, fun

Collocations

 • living proof

  گواه زنده، اثبات عینی

 • living space

  زیست‌گاه، فضای حیاتی، جای زندگی

Idioms

لغات هم‌خانواده living

ارجاع به لغت living

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «living» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/living

لغات نزدیک living

پیشنهاد و بهبود معانی