ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Champion

ˈtʃæmpiən ˈtʃæmpiən
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  championed
 • شکل سوم:

  championed
 • سوم شخص مفرد:

  champions
 • وجه وصفی حال:

  championing
 • شکل جمع:

  champions

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive adjective adverb countable B1
  پهلوان، قهرمان، مبارزه، دفاع کردن از، پشتیبانی کردن
 • noun verb - transitive adjective adverb countable
  نشخوار کردن
  • - champion of the oppressed
  • - مدافع مستضعفان
  • - to champion a cause
  • - در راه هدفی مبارزه کردن
  • - He championed the right of the accused to a lawyer.
  • - او از حق متهمان به داشتن وکیل مدافع جانب‌داری می‌کرد.
  • - Takhty was a world champion in wrestling.
  • - تختی قهرمان جهان در کشتی بود.
  • - world champion
  • - جهان پهلوان
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد champion

 1. adjective best, excellent
  Synonyms: blue-ribbon, boss, capital, chief, choice, cool, dandy, distinguished, first, greatest, head, illustrious, out of sight, out of this world, outstanding, premier, prime, principal, prize-winning, splendid, super, superior, tip top, top drawer, topflight, top-notch, tops, unbeaten, undefeated, world class
  Antonyms: poorest, worst
 2. noun defeater in competition; preeminent supporter
  Synonyms: advocate, ally, backer, challenger, champ, conqueror, defender, endorser, exponent, expounder, guardian, hero, heroine, medalist, nonpareil, number one, numero uno, paladin, partisan, patron, proponent, protector, supporter, sympathizer, the greatest, titleholder, top dog, upholder, vanquisher, victor, vindicator, warrior, winner
  Antonyms: loser
 3. verb advocate, support
  Synonyms: back, battle, contend, defend, espouse, fight for, go to bat for, patronize, plead for, promote, put in a good word for, ride shotgun for, side with, stand behind, stand up for, support, thump for, uphold
  Antonyms: be against, oppose

ارجاع به لغت champion

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «champion» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/champion

لغات نزدیک champion

پیشنهاد بهبود معانی