ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Capital

ˈkæpətl ˈkæpətl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  capitals

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable A2
  پایتخت (شهری که مرکز حکومت یک کشور یا یک منطقه‌ی سیاسی کوچک‌تر است)
  • - Tehran is the capital of Iran.
  • - تهران پایتخت ایران است.
  • - Erbil is the capital and most populated city in the Kurdistan Region of Iraq.
  • - اربیل پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر در منطقه‌ی کردستان عراق است.
 • noun countable
  مرکز (مهم‌ترین مکان برای یک کسب‌وکار یا فعالیت خاص)
  • - Paris is the fashion capital of the world.
  • - پاریس مرکز مد جهان است.
  • - Silicon Valley is known as the capital of technology innovation.
  • - سیلیکون ولی به عنوان مرکز نوآوری فناوری شناخته می‌شود.
 • noun countable A2
  حرف بزرگ (الفبا)
  • - The teacher asked the students to rewrite the sentence with a capital.
  • - معلم از دانش‌آموزان خواست جمله را با حرف بزرگ بازنویسی کنند.
  • - Remember to always use a capital at the beginning of your name.
  • - به یاد داشته باشید که همیشه در ابتدای نام خود از حرف بزرگ استفاده کنید.
 • noun uncountable
  اقتصاد سرمایه
  • - Any merchant needs capital.
  • - هر بازرگانی نیاز به سرمایه دارد.
  • - He invested all of his capital into the new restaurant business.
  • - او تمام سرمایه‌اش را در رستوران جدید سرمایه‌گذاری کرد.
 • noun countable
  معماری سرستون
  • - The capital of the column was adorned with floral patterns.
  • - سرستون ستون با نقوش گل آراسته شده بود.
  • - The architect designed the building with grand marble capitals on each column.
  • - معمار ساختمان را با سرستون‌های مرمری بزرگ روی هر ستون طراحی کرد.
 • adjective
  بزرگ (حرف)
  • - Remember to always start your sentences with a capital letter.
  • - به یاد داشته باشید که همیشه جملات خود را با حرف بزرگ شروع کنید.
  • - A proper noun should always be written with a capital letter.
  • - اسم خاص همیشه باید با حرف بزرگ نوشته شود.
 • adjective
  حقوق مستوجب مرگ، مستحق مرگ (جنایت)
  • - capital crime
  • - جنایت مستوجب مرگ (اعدام)
  • - The lawyer argued that the defendant's crime did not warrant a capital punishment.
  • - وکیل استدلال کرد که جرم متهم مستلزم مجازات اعدام نیست.
 • adjective
  انگلیسی بریتانیایی قدیمی عالی، درجه‌یک، بسیار خوب
  • - a capital idea
  • - فکری عالی
  • - This dessert is truly capital.
  • - این دسر واقعاً درجه‌یک است.
  • - capital virtues
  • - محسنات اصلی
 • adjective
  جدی‌ترین
  • - The CEO's capital decision led to the company's success.
  • - جدی‌ترین تصمیم مدیر عامل منجر به موفقیت شرکت شد.
  • - The doctor expressed concerns about the patient's capital condition.
  • - پزشک در مورد جدی‌ترین وضعیت بیمار ابراز نگرانی کرد.
 • adjective
  مربوط به سرمایه، سرمایه‌ای
  • - The CEO focused on growing the company's capital assets to attract more investors.
  • - مدیرعامل بر رشد دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت برای جذب سرمایه‌گذاران بیشتر تمرکز کرد.
  • - The board of directors discussed the company's capital structure during the meeting.
  • - در این جلسه هیئت‌مدیره ساختار سرمایه‌ی شرکت را مورد بحث و بررسی قرار داد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد capital

 1. adjective main, essential
  Synonyms: basic, cardinal, central, chief, controlling, dominant, first, foremost, fundamental, important, leading, major, number one, outstanding, overruling, paramount, predominant, preeminent, primary, prime, principal, prominent, underlying, vital
  Antonyms: extra, minor, nonessential, secondary, unimportant
 2. adjective superior
  Synonyms: best, champion, choice, crack, dandy, delightful, deluxe, excellent, famous, fine, first, first-class, first-rate, five-star, fly, great, prime, splendid, superb, top, top-notch, world-class
  Antonyms: inferior, low-class, minor, poor, unimportant
 3. noun financial assets
  Synonyms: business, cash, CD, estate, finances, financing, fortune, funds, gold, interests, investment, IRA, kitty, means, money, nest egg, principal, property, resources, savings, stake, stock, substance, treasure, ways and means, wealth, wherewithal
 4. noun city of governmental seat
  Synonyms: control, county seat, metropolis, municipality, political front, principal city, the Hill
 5. noun upper case written symbol
  Synonyms: cap, initial, majuscule, small cap, uncial
  Antonyms: small

Collocations

ارجاع به لغت capital

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «capital» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/capital

لغات نزدیک capital

پیشنهاد بهبود معانی