فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fool

fuːl fuːl fuːl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  fooled
 • شکل سوم:

  fooled
 • سوم شخص مفرد:

  fools
 • وجه وصفی حال:

  fooling
 • شکل جمع:

  fools

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive verb - intransitive adjective B1
  نادان، احمق، ابله، لوده، دلقک، مسخره، گول زدن، فریب دادن، دست انداختن
  • - I never thought he would be such a fool.
  • - هرگز فکر نمی‌کردم این چنین احمق باشد.
  • - Don't be a fool!
  • - خر نباش!
  • - the fool in king Lear's court
  • - لوده‌ی دربار شاه لیر
  • - a dancing fool
  • - دیوانه‌ی رقص
  • - No offense, I was only fooling!
  • - به تو برنخورد، داشتم شوخی می‌کردم!
  • - Don't let the children fool with it.
  • - نگذار بچه‌ها فریب آن را بخورند.
  • - They tried to fool him.
  • - کوشیدند او را گول بزنند.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fool

 1. noun stupid or ridiculous person
  Synonyms: ass, birdbrain, blockhead, bonehead, boob, bore, buffoon, clod, clown, cretin, dimwit, dolt, dope, dumb ox, dunce, dunderhead, easy mark, fair game, fathead, goose, halfwit, idiot, ignoramus, illiterate, imbecile, innocent, jerk, lamebrain, lightweight, loon, moron, nerd, nincompoop, ninny, nitwit, numskull, oaf, sap, schlemiel, silly, simpleton, stooge, sucker, turkey, twerp, twit, victim
  Antonyms: brain
 2. verb trick, mislead
  Synonyms: bamboozle, bluff, cheat, chicane, con, deceive, delude, diddle, dupe, fake out, flimflam, fox, gull, hoax, hoodwink, jive, juke, kid, lead on, make believe, outfox, play-act, play a trick on, pretend, put on, put one over on, scam, snow, spoof, suck in, take in, trifle

Phrasal verbs

 • fool around

  (عامیانه) 1- وقت تلف کردن 2- فضولی کردن، دخالت بیجا کردن، ور رفتن 3- مغازله کردن، ماچ و بوسه کردن

 • fool away

  هدر دادن (پول یا وقت) (به‌طور احمقانه)

Idioms

ارجاع به لغت fool

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fool» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fool

لغات نزدیک fool

پیشنهاد بهبود معانی