ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cheat

tʃiːt tʃiːt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  cheated
 • شکل سوم:

  cheated
 • سوم شخص مفرد:

  cheats
 • وجه وصفی حال:

  cheating
 • شکل جمع:

  cheats

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive B2
  فریب دادن، گول زدن
  • - He used to cheat children and take their money.
  • - او بچه‌ها را گول می‌زد و پولشان را می‌گرفت.
  • - Simonian cheated my father out of his money.
  • - سیمونیان پول پدرم را با کلک از دست او درآورد.
  • - Using the wrong word cheated him of his legacy.
  • - استفاده از واژه‌ی غلط، او را از ارث محروم کرد.
  • - He was easy to cheat.
  • - او زود گول می‌خورد، او به‌آسانی کلاه سرش می‌رفت.
 • verb - intransitive
  خدعه کردن، جر زدن
  • - Some students cheat in examinations.
  • - برخی از شاگردان در امتحان تقلب می‌کنند.
  • - He cheats on his wife.
  • - او به زنش خیانت می‌کند.
 • noun
  آدم متقلب و فریبنده، فریب، گول
  • - It would be a cheat to sell what I don't own.
  • - نادرستی است اگر چیزی را که ندارم بفروشم.
  • - He is a big cheat.
  • - او آدم متقلبی است.
  • - cheater
  • - متقلب، گول‌زن، نادرست
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cheat

 1. noun person who fools others
  Synonyms: bluff, charlatan, chiseler, con artist, confidence operator, conniver, cozener, crook, deceiver, decoy, defrauder, dodger, double-crosser, double-dealer, enticer, fake, hypocrite, impostor, inveigler, jockey, masquerader, pretender, quack, rascal, rogue, scammer, shark, sharper, shyster, swindler, trickster
 2. noun trick
  Synonyms: artifice, baloney, bamboozlement, bill of goods, bunco, chicanery, con, con game, cover up, cozening, deceit, deception, dirty pool, dirty trick, dodge, double-dealing, fake, fast one, fast shuffle, fix, flimflam, frame, fraud, gyp, hanky-panky, hoax, hoaxing, humbug, hustle, imposture, jazz, jive, plant, put-on, racket, rip-off, run around, scam, sell, shady deal, sham, shell game, snow job, spoof, sting, stunt, swindle, trickery, whitewash, wrong
 3. verb defraud, fool
  Synonyms: bamboozle, beat, beguile, bilk, bleed, bunco, burn, caboodle, chisel, con, cozen, crib, cross, deceive, defraud, delude, diddle, do, do a number on, double-cross, double-deal, dupe, fast talk, finagle, fleece, flimflam, fudge, give bum steer, gouge, gyp, hoodwink, hose, jerk around, milk, mislead, pull one’s leg, ream, rip off, rook, rope in, sandbag, scam, screw, shaft, short, shuck, skin, snow, stiff, sucker, swindle, take, take for a ride, take in, take out, trick, trim, two-time, victimize
 4. verb frustrate, thwart
  Synonyms: baffle, check, defeat, deprive, foil, prevent

Collocations

 • cheat of

  محروم کردن از، (در اثر جهل یا اشتباه) از دست دادن

 • feel cheated

  احساس محرومیت یا مغبون شدگی کردن

Idioms

 • cheat death

  از مرگ فرار کردن، سر ملک‌الموت کلاه گذاشتن

ارجاع به لغت cheat

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cheat» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cheat

لغات نزدیک cheat

پیشنهاد بهبود معانی