با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Limp

lɪmp lɪmp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  limped
 • شکل سوم:

  limped
 • سوم شخص مفرد:

  limps
 • وجه وصفی حال:

  limping
 • شکل جمع:

  limps
 • صفت تفضیلی:

  limper
 • صفت عالی:

  limpest
 • noun verb - intransitive adjective
  عمل لنگیدن، شلیدن، لنگ، شل، لنگی، شلیدن، لنگیدن، سکته داشتن
  • - An old man was limping along the street.
  • - پیر‌مردی در راستای خیابان می‌لنگید.
  • - Why are you limping?
  • - چرا می‌لنگی؟
  • - The plane limped over the airport, its engine coughing.
  • - هواپیما تلوتلوخوران بر فراز فرودگاه آمد، درحالی ‌که موتور آن عطسه می‌کرد.
  • - His logic limps woefully.
  • - پای منطق او بدجوری می‌لنگد.
  • - The ship limped into the harbor.
  • - کشتی لک‌لک‌کنان خود را به بندرگاه رساند.
  • - The country's economy is limping.
  • - پای اقتصاد کشور لنگ است.
  • - to walk with a limp
  • - با لنگی راه رفتن (لنگیدن)
  • - to have a slight limp
  • - کمی شل بودن، کمی لنگی داشتن
  • - The paralyzed child's hands were limp and lean.
  • - دستان کودک افلیج لخت و نحیف بودند.
  • - When I heard the news my hands and feet went limp.
  • - تا خبر را شنیدم دست و پایم سست شد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد limp

 1. adjective not stiff; weak
  Synonyms: bending, debilitated, drooping, droopy, ductile, enervated, exhausted, feeble, flabby, flaccid, flexible, flexuous, flimsy, floppy, impressible, infirm, languid, languishing, lax, lethargic, limber, listless, loose, plastic, pliable, pliant, relaxed, slack, soft, spent, spiritless, supple, tired, unsubstantial, weakened, wearied, worn out, yielding
  Antonyms: hard, inflexible, rigid, stiff, straight, strong, unbending
 2. noun faltering walk
  Synonyms: bad wheel, falter, flat wheel, floppy, gimp, halt, hitch, hobble, lameness
 3. verb walk with faltering step
  Synonyms: clump, dodder, falter, flag, gimp, halt, hitch, hobble, hop, lag, scuff, shamble, shuffle, stagger, stumble, teeter, totter, waddle, walk lamely

ارجاع به لغت limp

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «limp» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/limp

لغات نزدیک limp

پیشنهاد و بهبود معانی