فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Address

ˈædres əˈdres əˈdres
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  addressed
 • شکل سوم:

  addressed
 • سوم شخص مفرد:

  addresses
 • وجه وصفی حال:

  addressing
 • شکل جمع:

  addresses

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive A1
  آدرس نوشتن، نشانی دادن
  • - Address the letter with a red pen.
  • - نشانی را با قلم قرمز روی (پاکت) نامه بنویس.
 • verb - transitive
  خطاب کردن، دستور دادن، اداره کردن، متوجه کردن، مخاطب ساختن، بررسی کردن
  • - to address those present
  • - حاضران را مخاطب قرار دادن
  • - He addressed himself to both of them.
  • - او هر دوی آن‌ها را مورد خطاب قرار داد.
  • - Address the judge as "your honor"!
  • - قاضی را «عالیجناب» خطاب کن!
  • - He addressed the problem of poverty.
  • - او مسئله‌ی فقر را بررسی کرد.
 • verb - transitive
  عنوان نوشتن، سخن گفتن، صحبت کردن، نوشتن به
  • - You will have to address your comments to our Head Office.
  • - شما باید نظرات خود را به دفتر مرکزی ما ارسال کنید.
 • verb - transitive
  توجه کردن، مورد ملاحظه قرار دادن
 • verb - transitive
  ورزش (گلف) برای زدن توپ جبهه گرفتن، (در تیراندازی با کمان) بدن را به حال کمان گیری و هدف گیری در آوردن
 • noun countable
  نشانی، خطاب، آدرس، نام و نشان
  • - Write down your address.
  • - نشانی خود را بنویسید.
 • noun countable
  کامپیوتر نشانی، آدرس (فایل، پوشه، وبسایت وغیره)
 • noun countable
  سخنرانی، سخنوری، طرز گفتار، سبک سخنوری، نطق، خطابه
  • - His address lasted two hours.
  • - نطق او دو ساعت طول کشید.
  • - Her address was formal and measured.
  • - سخنرانی او رسمی و سنجیده بود.
 • noun countable
  سرنامه، عنوان
 • noun plural
  (جمع) خواستگاری
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد address

 1. noun place of residence or business where one can be contacted
  Synonyms: abode, box number, direction, domicile, dwelling, headquarters, home, house, living quarters, location, lodging, number, place of business, place of residence, street, whereabouts, zip code
 2. noun speech given to formal gathering
  Synonyms: chalk talk, discourse, dissertation, lecture, oration, pep talk, pitch, sermon, soapbox, spiel, talk
 3. verb write directions for delivery
  Synonyms: consign, dispatch, forward, inscribe, label, mark, postmark, remit, route, send, ship, superscribe, transmit
 4. verb speak to a formal gathering
  Synonyms: approach, bespeak, call, deliver speech, deliver talk, discourse, discuss, get on a soapbox, give speech, give talk, greet, hail, lecture, memorialize, orate, pitch, pontificate, root for, sermonize, spiel, spout, stump, take the floor, talk
 5. verb devote effort to something
  Synonyms: apply oneself to, attend to, concentrate on, devote oneself to, dig, direct, engage in, focus on, give, go at, go for, hammer away, have a go at, have at, knuckle down to, peg away, pitch into, plug away at, take care of, take up, throw oneself into, try, turn, turn to, undertake
  Antonyms: avoid, cut, disregard, ignore, overlook, pass, shun, slight

ارجاع به لغت address

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «address» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/address

لغات نزدیک address

پیشنهاد بهبود معانی