ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Club

klʌb klʌb
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  clubbed
 • شکل سوم:

  clubbed
 • سوم شخص مفرد:

  clubs
 • وجه وصفی حال:

  clubbing
 • شکل جمع:

  clubs

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable A2
  انجمن، باشگاه، کانون، مجمع
  • - a youth club
  • - کانون جوانان
  • - a writers' club
  • - انجمن نویسندگان
  • - a sports club
  • - باشگاه ورزشی
 • noun
  گرز، باتون، چماق، چوبدستی، چوگان، کوتنگ، کدنگ
  • - policemen armed with clubs
  • - پاسبان‌های مجهز به باتون
  • - He was clubbed to death.
  • - به او آن‌قدر باتون زدند که مرد.
  • - The shepherd hit the wolves with his heavy club.
  • - شبان با چوب‌دستی سنگین خود، گرگ‌ها را زد.
 • noun
  (ورق‌بازی) خال گشنیز، خاج
 • noun
  ساختمان یا اتاق یا تسهیلات انجمن و باشگاه، میخانه (کلوپ شبانه یا nightclub می گویند)
 • verb - intransitive
  متشکل شدن، یکپارچه شدن
 • verb - transitive
  متحد کردن، یکپارچه کردن
 • verb - transitive
  تشکیل باشگاه یا انجمن دادن
 • verb - intransitive
  چماق زدن
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد club

 1. noun bat, stick
  Synonyms: baton, billy, blackjack, bludgeon, business, conk buster, convincer, cosh, cudgel, hammer, hickory, mace, mallet, nightstick, persuader, quarterstaff, rosewood, sap, shill, shillelagh, staff, swatter, truncheon, works
 2. noun social organization
  Synonyms: affiliation, alliance, association, bunch, circle, clique, company, crew, faction, gang, guild, hangout, league, lodge, meeting, mob, order, outfit, ring, set, society, sodality, stamping ground, union
 3. noun golfing tool
  Synonyms: brassie, cleek, driver, iron, mashie, midiron, niblick, putter, spoon, stick, wedge, wood
 4. verb hit hard with object
  Synonyms: bash, baste, batter, beat, blackjack, bludgeon, clobber, clout, cosh, cudgel, fustigate, hammer, pommel, pound, pummel, strike, whack

Idioms

 • club together

  (انگلیس) پول روی هم گذاشتن، دنگی دادن

ارجاع به لغت club

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «club» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/club

لغات نزدیک club

پیشنهاد بهبود معانی