فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fantastic

fænˈtæstɪk fænˈtæstɪk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more fantastic
 • صفت عالی:

  most fantastic

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective A2
  خیالی، تخیلی، در عالم خواب و خیال، پندارشی، غیرواقعی، تصوری، انگارشی
  • - a fantastic plan
  • - نقشه‌ی غیرواقعی
  • - His stories are full of fantastic details.
  • - داستان‌های او دارای جزئیات تخیلی بسیاری است.
  • - You must forget these fantastic notions about three-headed people.
  • - بایستی این تصورات عجیب‌وغریب درباره‌ی انسان‌های سه‌سر را از کله‌‌ات بیرون کنی.
  • - Their party cost a fantastic amount of money.
  • - مهمانی آن‌ها هزینه‌ی گزافی داشت.
 • adjective
  (در مواقع شگفتی)خارق‌العاده!، عالی! محشر! معرکه! چه خوب!
  • - There's also ice cream? fantastic!
  • - بستنی هم هست؟ چه خوب!
  • - their fantastic progress in science
  • - پیشرفت باورنکردنی آن‌ها در علوم
 • adjective
  موهوم، واهی، عجیب و غریب، شگرف دیس، عجیب الخلقه، طرفه، شگفت
  • - fantastic designs
  • - طرح‌های عجیب‌وغریب
 • adjective
  هوسبازانه، خل وضعانه، دیوانه گونه
 • adjective
  غیرعادی، ناروال، غیرعملی، باور نکردنی، به‌نظر غیرممکن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fantastic

 1. adjective strange, different; imaginary
  Synonyms: absurd, artificial, capricious, chimerical, comical, crazy, eccentric, erratic, exotic, extravagant, extreme, fanciful, far-fetched, fictional, foolish, foreign, freakish, grotesque, hallucinatory, illusive, imaginative, implausible, incredible, insane, irrational, ludicrous, mad, misleading, nonsensical, odd, outlandish, out of sight, peculiar, phantasmagorical, preposterous, quaint, queer, ridiculous, singular, suppositious, unbelievable, unlikely, unreal, wacky, weird, whimsical
  Antonyms: common, commonplace, conventional, customary, familiar, ordinary, plain, usual
 2. adjective enormous
  Synonyms: cracking, extreme, great, huge, humongous, massive, monstrous, monumental, overwhelming, prodigious, severe, stupendous, towering, tremendous
  Antonyms: little, small, tiny
 3. adjective wonderful, excellent
  Synonyms: A-1, awesome, best, best ever, cat’s meow, delicious, far out, first-class, first-rate, great, like wow, marvelous, out of sight, out of this world, primo, sensational, superb, unreal
  Antonyms: bad, poor, unpleasant

ارجاع به لغت fantastic

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fantastic» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fantastic

لغات نزدیک fantastic

پیشنهاد بهبود معانی