با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lure

lʊr lʊə / / ljʊə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  lured
 • شکل سوم:

  lured
 • سوم شخص مفرد:

  lures
 • وجه وصفی حال:

  luring
 • شکل جمع:

  lures
 • noun verb - transitive
  وسیله تطمیع، طعمه یا چیز جالبی که سبب عطف توجه دیگری شود، گول‌زنک، فریب، تطمیع، به‌وسیله‌ی تطمیع به‌ دام انداختن، به طمع طعمه یا سودی گرفتار کردن، فریفتن، اغوا کردن
  • - the lure of the stage
  • - وسوسه‌ی صحنه‌ی تئاتر
  • - that free country's lure for settlers
  • - جاذبه‌ی آن کشور آزاد برای مهاجران
  • - Don't let money lure you into doing something wrong.
  • - نگذار پول تو را به انجام کار خلاف وسوسه کند.
  • - They advertise in order to lure customers.
  • - برای جلب مشتری آگهی می‌دهند.
  • - I was lured on by her beauty.
  • - زیبایی او مرا اغوا کرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lure

 1. noun bait
  Synonyms: allurement, ambush, appeal, attraction, bribe, call, camouflage, carrot, come-on, con game, decoy, delusion, draw, enticement, fake, gimmick, hook, illusion, incentive, inducement, inveiglement, invitation, magnet, mousetrap, pull, seducement, seduction, siren song, sitting duck, snare, sweetener, temptation, tout, trap, trick
  Antonyms: deterrent, warning
 2. verb attract, seduce
  Synonyms: allure, bag, bait, beckon, beguile, bewitch, cajole, captivate, capture, catch, charm, come on, decoy, drag, draw, enchant, ensnare, entice, fascinate, grab, haul, hit on, hook, inveigle, invite, lead on, pull, rope, steer, suck in, sweep off one’s feet, tempt, train, turn on
  Antonyms: antagonize, disenchant, disgust, dissuade, repulse, turn off

ارجاع به لغت lure

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lure» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lure

لغات نزدیک lure

پیشنهاد و بهبود معانی