فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Radical

ˈrædɪkl ˈrædɪkl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  radicals
 • صفت تفضیلی:

  more radical
 • صفت عالی:

  most radical

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective C2
  ریشه، قسمت اصلی، اصل، بنیان، بن‌رست، ریشگی
  • - radical changes in my life
  • - تغییرات بنیادی در زندگی من
  • - a radical principle
  • - یک اصل اساسی
  • - radical tubers
  • - تکمه‌های ریشه‌ی گیاه
  • - a radical verb form
  • - شکل بنیادی فعل
 • noun countable
  سیاست مدار افراطی، طرفدار اصلاحات اساسی
  • - the radical faction in our party
  • - دسته‌ی تندروها در حزب ما
  • - a radical politician
  • - سیاست‌مدار افراط‌گرا
 • noun countable
  (ریاضی) علامت رادیکال
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد radical

 1. adjective fundamental, basic
  Synonyms: basal, bottom, cardinal, constitutional, deep-seated, essential, foundational, inherent, innate, intrinsic, meat-and-potatoes, native, natural, organic, original, primal, primary, primitive, profound, thoroughgoing, underlying, vital
  Antonyms: extrinsic, nonessential, superficial
 2. adjective deviating by extremes
  Synonyms: advanced, anarchistic, complete, entire, excessive, extremist, fanatical, far-out, freethinking, iconoclastic, immoderate, insubordinate, insurgent, insurrectionary, intransigent, lawless, leftist, militant, mutinous, nihilistic, progressive, rabid, rebellious, recalcitrant, recusant, refractory, restive, revolutionary, riotous, seditious, severe, sweeping, thorough, ultra, ultraist, uncompromising, violent, way out
  Antonyms: conservative, moderate
 3. noun person who advocates significant, often extreme change
  Synonyms: agitator, anarchist, avant-garde, extremist, fanatic, firebrand, freethinker, iconoclast, insurgent, insurrectionist, leftist, left-winger, militant, mutineer, nihilist, nonconformist, objector, pacifist, progressive, rebel, reformer, renegade, revolter, revolutionary, rioter, secessionist, subversive, ultraist
  Antonyms: conservative, moderate

لغات هم‌خانواده radical

ارجاع به لغت radical

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «radical» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/radical

لغات نزدیک radical

پیشنهاد بهبود معانی