ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cold

koʊld kəʊld
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  colds
 • صفت تفضیلی:

  colder
 • صفت عالی:

  coldest

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adjective adverb A1
  سرما، سرماخوردگی، زکام، سرد شدن یا کردن
  • - a cold wind
  • - بادی سرد
  • - a cold drink
  • - نوشیدنی سرد (تگری)
  • - This soup is cold.
  • - این سوپ سرد شده است.
  • - a cold engine
  • - موتور سرد
  • - to enter a game cold
  • - بی‌مقدمه وارد مسابقه شدن
  • - I am cold.
  • - سردم است.
  • - a cold personality
  • - شخصیت سرد
  • - a cold reception
  • - پذیرایی سرد و بی‌روح
  • - the cold truth
  • - واقعیتی یأس‌آور
  • - cold logic
  • - استدلال صرف
  • - a cold smell
  • - بوی کهنه
  • - cold news
  • - خبر کهنه
  • - The actor had his lines down cold.
  • - هنرپیشه متن خود را مثل آب خوردن بلد بود.
  • - The boxer was knocked cold.
  • - مشت‌زن، با ضربه بی‌هوش شد.
  • - She stopped cold.
  • - کاملاً از حرکت باز ایستاد.
  • - The cold killed the flowers.
  • - سرما گلها را کشت.
  • - I can't stand this cold.
  • - تحمل این هوای سرد را ندارم.
  • - The child has a cold.
  • - بچه سرماخوردگی دارد.
  • - the common cold
  • - سرماخوردگی معمولی
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cold

 1. adjective chilly, freezing
  Synonyms: algid, arctic, below freezing, below zero, benumbed, biting, bitter, blasting, bleak, boreal, brisk, brumal, chill, chilled, cool, crisp, cutting, frigid, frore, frosty, frozen, gelid, glacial, have goose bumps, hawkish, hiemal, hyperborean, icebox, iced, icy, inclement, intense, keen, nipping, nippy, numbed, numbing, one-dog night, penetrating, piercing, polar, raw, rimy, severe, sharp, shivery, Siberian, sleety, snappy, snowy, stinging, two-dog night, wintry
  Antonyms: hot, warm
 2. adjective aloof, unresponsive
  Synonyms: apathetic, cold-blooded, cool, dead, distant, emotionless, frigid, frosty, glacial, icy, impersonal, imperturbable, indifferent, inhibited, inhospitable, joyless, lukewarm, matter-of-fact, passionless, phlegmatic, reserved, reticent, spiritless, standoffish, stony, unconcerned, undemonstrative, unenthusiastic, unfeeling, unimpassioned, unmoved, unresponsive, unsympathetic
  Antonyms: animated, ardent, eager, enthusiastic, excited, fervid, friendly, interested, sympathetic, warm, zealous
 3. noun frigid conditions
  Synonyms: ague, algidity, algor, chill, chilliness, coldness, congelation, draft, freeze, frigidity, frost, frostbite, frostiness, frozenness, gelidity, gelidness, glaciation, goose flesh, iciness, inclemency, rawness, refrigeration, shivering, shivers, snow, wintertime, wintriness
  Antonyms: heat, warmth

Collocations

Idioms

 • cold comfort

  راحتی کم، تسکین جزئی، دل‌خوش‌کنک

 • come in from the cold

  فعالیت خود را از سرگرفتن، از عزلت به در آمدن

 • have (or get) cold feet

  (عامیانه) ترسیدن، دست‌خوش واهمه شدن

 • leave one cold

  جلب توجه و علاقه نکردن، بی‌مزه و ملالت‌آور بودن

 • in the cold

  دور از توجه، دست‌خوش غفلت، مورد مسامحه

 • throw cold water on

  دل‌سرد کردن، تو ذوق کسی زدن

  دلسرد کردن، از شوق انداختن

ارجاع به لغت cold

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cold» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cold

لغات نزدیک cold

پیشنهاد بهبود معانی