با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Level

ˈlevl ˈlevl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  levelled
 • شکل سوم:

  levelled
 • سوم شخص مفرد:

  levels
 • وجه وصفی حال:

  levelling
 • شکل جمع:

  levels
 • صفت تفضیلی:

  more level
 • صفت عالی:

  most level
 • countable noun
  تراز، ، سطح، طبقه، مقدار، میزان، رتبه، درجه، زینه، مقام، رده
  • - at record levels
  • - به مقدار بی‌سابقه
  • - the loudness level of a sound
  • - میزان بلندی صدا
  • - I'll do my level best to finish this book in four years.
  • - بیشترین کوشش خود را خواهم کرد تا این کتاب را چهار ساله تمام کنم.
  • - Water seeks its level.
  • - آب در یک سطح پخش می‌شود.
  • - a hundred meters above sea level
  • - صد متر بلندتر از سطح دریا
  • - a normal blood-level
  • - میزان طبیعی قند خون
  • - levels of promotion
  • - مدارج ترفیع
  • - high-level talks
  • - مذاکرات در رده‌های بالا
  • - on an international level
  • - (مجازی) در سطح بین‌المللی
  • - levels of income
  • - سطوح درآمد
  • - the level of excellence
  • - درجه‌ی مرغوبیت یا خوبی
  • - a multi-level parking lot
  • - پارکینگ چند طبقه
  • - Both swimmers are on a level.
  • - هر دو شناگر با هم برابرند.
  • - to keep the tops of pictures on a level
  • - بالای عکس‌ها را هم‌طراز کردن
  • - This student has reached an advanced level.
  • - این شاگرد به مرحله‌ی پیشرفته رسیده‌است.
  • - Don't put yourself at their level!
  • - خود را هم‌ردیف آن‌ها نکن!
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • adjective
  یکدست، یکنواخت، مساوی، مستوی، هموار، مسطح، هم‌پایه، بی‌طرف، متعادل، متوازن، متعادل، میانبود، آرام، ملایم
  • - It brings the tilted surface to a level.
  • - سطح مایل را افقی می‌کند.
  • - This land is very level.
  • - این زمین خیلی صاف است.
  • - level ground
  • - زمین هموار
  • - the advantages of a level temperature
  • - فواید حرارت ثابت
  • - He was always in a level mood.
  • - او همیشه حالت ملایم و آرامی داشت.
  • - a level teaspoonful of sugar and some salt
  • - یک قاشق پر شکر و کمی نمک
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - intransitive
  اعتماد کردن
 • verb - intransitive
  تسطیح کردن، هموار کردن، بی شیب کردن، صاف کردن
  • - The storm leveled the tree.
  • - طوفان درخت را انداخت.
  • - Dyes that level readily.
  • - رنگ‌هایی که به‌آسانی به‌طور یکدست پخش می‌شوند.
  • - Class differences were leveled down.
  • - اختلافات طبقاتی برطرف شدند.
 • verb - transitive
  با خاک یکسان کردن، درهم کوفتن، منهدم کردن، ویران کردن
  • - The Mongols leveled the city.
  • - مغولها شهر را با خاک یکسان کردند.
 • verb - transitive
  تراز کردن، برابر کردن، هموار کردن
  • - Love levels all ranks.
  • - عشق همه را در در یک سطح قرار می‌دهد.
  • - Tractors level the ground.
  • - تراکتورها زمین را هموار می‌کنند.
 • verb - intransitive
  صریح و علنی برخورد کردن
  • - I want to level with you.
  • - می‌خواهم با تو روراست باشم.
  • - L have always been level with you.
  • - من همیشه با تو روراست بوده‌ام.
 • verb - transitive
  هدف رفتن، هدف گیری کردن
  • - On of the soldiers leveled his gun at me.
  • - یکی از سربازان هفت تیرش را به سویم نشانه گرفت.
  • - Much criticism was leveled against him.
  • - انتقادات سختی به او وارد شد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد level

 1. adjective smooth, balanced
  Synonyms: akin, aligned, alike, calm, commensurate, common, comparable, consistent, constant, continuous, equable, equivalent, even, exact, flat, flush, horizontal, identical, in line, leveled, like, lined up, matched, matching, of same height, on a line, on a par, on one plane, parallel, plain, planate, plane, planed, polished, precise, proportionate, regular, rolled, same, stable, steady, straight, trim, trimmed, unbroken, unfluctuating, uniform, uninterrupted
  Antonyms: ragged, uneven
 2. noun horizontal position or thing
  Synonyms: altitude, elevation, floor, height, layer, plain, plane, story, stratum, surface, zone
 3. noun rank, position
  Synonyms: achievement, degree, grade, stage, standard, standing, status
 4. verb make even
  Synonyms: equalize, equate, even, even off, even out, flatten, flush, grade, lay, make equal, make flat, mow, plane, press, roll, smooth, smoothen, straighten, surface
  Antonyms: jag, rough up
 5. verb destroy, demolish
  Synonyms: bring down, bulldoze, devastate, down, drop, equalize, fell, flatten, floor, ground, knock down, knock over, lay low, mow, pull down, raze, ruin, smooth, tear down, waste, wreck
  Antonyms: build, construct
 6. verb be honest
  Synonyms: be above-board, be frank, be on the up and up, be open, be straight, be straightforward, be up-front, come clean, come to terms, keep nothing back, talk straight, tell the truth
  Antonyms: deceive, lie
 7. verb aim, direct
  Synonyms: address, beam, cast, focus, incline, lay, point, slant, train, turn, zero in on
  Antonyms: point away, turn

Phrasal verbs

 • level off (or out)

  1- هموار کردن یا شدن، هم‌سطح کردن، بی‌شیب کردن یا شدن 2- (مانند هواپیمای در حال پرواز) افقی شدن، کران‌سوی شدن 3- ثابت‌ماندن

Collocations

 • level with

  1- برابر با، هم‌تراز با 2- رک‌وراست بودن با

Idioms

 • find one's (or its) level

  به درجه یا رتبه یا مقام سزاوار خود رسیدن، به قدر استحقاق خود ترقی کردن

 • level with

  1- برابر با، هم‌تراز با 2- رک‌وراست بودن با

 • one's level best

  (عامیانه) بیشترین سعی (کسی)، حداکثر کوشش

 • on the level

  (عامیانه) روراست، رک‌وراست، راد

ارجاع به لغت level

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «level» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/level

لغات نزدیک level

پیشنهاد و بهبود معانی