به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

False

fɒːls fɔːls fɔːls
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  falser
 • صفت عالی:

  falsest

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B2
  غلط، نادرست، اشتباه، خطا، اشتباهی، باطل
  • - false reasoning
  • - استدلال غلط
 • adjective
  گمراه‌کننده، دروغین، دروغی، دروغ، کاذب
  • - false accusations
  • - اتهامات دروغین، اتهامات ناروا
  • - his false testimony
  • - شهادت دروغ او
  • - a false witness
  • - شاهد دروغگو
  • - her false tears
  • - اشکهای دروغین او
  • - a false drawer
  • - کشو کاذب
 • adjective
  جعلی، تقلبی، ساختگی، قلابی، بدلی، عوضی
  • - a false passport
  • - پاسپورت تقلبی
  • - false pride
  • - غرور بیجا
  • - a false sense of security
  • - احساس امنیت بیخودی
  • - a false friend
  • - دوست بی‌وفا
  • - a false scent
  • - (در ردپاگیری شکار یا فراریان) بوی فریب‌انگیز
  • - false advertising
  • - آگهی تقلب‌آمیز
  • - false teeth
  • - دندان مصنوعی
  • - false Jasmine
  • - شبه یاسمن، یاسمن سان
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد false

 1. adjective wrong, made up
  Synonyms: apocryphal, beguiling, bogus, casuistic, concocted, contrary to fact, cooked-up, counterfactual, deceitful, deceiving, delusive, dishonest, distorted, erroneous, ersatz, fake, fallacious, fanciful, faulty, fictitious, fishy, fraudulent, illusive, imaginary, improper, inaccurate, incorrect, inexact, invalid, lying, mendacious, misleading, misrepresentative, mistaken, off the mark, phony, sham, sophistical, specious, spurious, trumped up, unfounded, unreal, unsound, untrue, untruthful
  Antonyms: accurate, actual, correct, factual, genuine, known, precise, real, right, substantiated, true, valid
 2. adjective dishonest, hypocritical
  Synonyms: apostate, base, beguiling, canting, corrupt, crooked, deceitful, deceiving, deceptive, deluding, delusive, devious, dishonorable, disloyal, double-dealing, duplicitous, faithless, falsehearted, forsworn, foul, lying, malevolent, malicious, mean, misleading, mythomaniac, perfidious, perjured, rascally, recreant, renegade, scoundrelly, traitorous, treacherous, treasonable, two-faced, underhanded, unfaithful, unscrupulous, untrustworthy, venal, villainous, wicked
  Antonyms: genuine, honest, just, reliable, right, straight, true, truthful
 3. adjective fake, counterfeit
  Synonyms: adulterated, alloyed, artificial, assumed, bent, bogus, brummagem, bum, colored, contrived, copied, crock, deceptive, disguised, ersatz, fabricated, factitious, feigned, fishy, forged, framed, hollow, imitation, made-up, make-believe, manufactured, meretricious, mock, ostensible, phony, pretended, pseudo, seeming, shady, sham, simulated, snide, so-called, spurious, substitute, synthetic, unreal, wrong
  Antonyms: actual, genuine, real, valid

Collocations

 • a false alarm

  هشدار دروغین، آژیر دروغ

 • (make) a false move

  (اقدام به) کار غیرعاقلانه یا خطرناک، (دست زدن به) کار غلط

 • (make) a false start

  1- (در مسابقه) قبل از موقع آغاز کردن، از جا پریدن، (قبل از دررفتن تیر) دویدن 2- آغاز توأم با ناکامی، لغزش در ابتدای کار

 • under (or on) false pretenses

  تحت هویت (یا ادعاهای) دروغین

Idioms

 • play someone false

  (کسی را) گول زدن، دغل کاری کردن، دورویی کردن، خیانت کردن

 • put in a false position

  موجب سوء تفاهم شدن، در موقعیتی قرار دادن که با نیت یا میل شخص فرق دارد

 • sail under false colors

  1- (کشتی) زیر پرچم دروغین (که حق استفاده از آن‌را ندارد) حرکت کردن 2- تظاهر کردن، دغل‌کاری کردن، وانمود کردن، هویت جعلی به‌کاربردن

 • strike (or sound) a false note

  اشتباهی عمل کردن، بیجا حرف زدن، غلطی گفتن (یا کردن)

 • take a false step

  حرکت اشتباهی کردن، گام خطا برداشتن

ارجاع به لغت false

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «false» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/false

لغات نزدیک false

پیشنهاد بهبود معانی