با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Pain

peɪn peɪn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  pained
 • شکل سوم:

  pained
 • سوم شخص مفرد:

  pains
 • وجه وصفی حال:

  paining
 • شکل جمع:

  pains

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable A2
  درد، رنج، زحمت، محنت
  • - Her pains have begun.
  • - درد زایمان او آغاز شده است.
  • - Prisoners were forbidden to approach the gate under pain of death.
  • - زندانیان را با تهدید به مجازات مرگ از نزدیک شدن به دروازه بر حذر داشته بودند.
  • - to take pains with one's work
  • - در کار خود سخت کوشیدن
  • - Her harsh words give me pain.
  • - حرف‌های خشن او مرا رنج می‌دهد.
  • - His conduct caused me the deepest pain.
  • - رفتار او مرا عمیقاً رنج می‌داد.
  • - the pain of separation
  • - رنج جدایی
  • - Despite the aspirins he is still in pain.
  • - با وجود آسپرین‌ها هنوز هم درد دارد.
  • - I felt no pain.
  • - دردی احساس نکردم.
  • - chest pain
  • - درد قفسه‌ی سینه (مربوط به قلب)
  • - a pain on the left side of my head
  • - دردی در طرف چپ سرم
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - transitive
  آسیب زدن، اذیت کردن، به درد آوردن، رنج دادن
  • - It pains her to have to obey unfair laws.
  • - اجبار به اطاعت از قوانین ظالمانه او را رنج می‌دهد.
  • - It pains me to see a sick friend.
  • - دیدن دوست بیمار مرا رنج می‌دهد.
  • - The bullet wound pained him for weeks.
  • - زخم گلوله هفته‌ها درد می‌کرد.
 • verb - intransitive
  درد کشیدن، اذیت شدن، رنج کشیدن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد pain

 1. noun physical suffering
  Synonyms: ache, affliction, agony, burn, catch, convulsion, cramp, crick, discomfort, distress, fever, gripe, hurt, illness, injury, irritation, laceration, malady, misery, pang, paroxysm, prick, sickness, smarting, soreness, spasm, sting, stitch, strain, tenderness, throb, throe, tingle, torment, torture, trouble, twinge, wound
  Antonyms: comfort, good health, health, well-being
 2. noun mental suffering
  Synonyms: affliction, agony, anguish, anxiety, bitterness, despondency, distress, grief, heartache, hurt, malaise, martyrdom, misery, rack, sadness, shock, suffering, torment, torture, travail, tribulation, woe, worry, wretchedness
  Antonyms: cheer, happiness, joy, pleasure, well-being
 3. noun problem
  Synonyms: aggravation, annoyance, bore, bother, drag, effort, exertion, irritation, nuisance, pest, trouble, vexation
  Antonyms: irritation
 4. verb bother, trouble
  Synonyms: ache, afflict, aggrieve, agonize, ail, anguish, annoy, bite, chafe, chasten, constrain, convulse, cut to the quick, discomfort, disquiet, distress, exasperate, excruciate, gall, grieve, gripe, harass, harm, harrow, hit where one lives, hurt, inflame, injure, irk, irritate, nick, prick, punish, rack, rile, sadden, smart, sting, strain, stress, suffer, throb, tingle, torment, torture, upset, vex, worry, wound
  Antonyms: aid, assist, assuage, help, please

Collocations

Idioms

 • feel no pain

  1- درد احساس نکردن 2- (عامیانه) مست بودن

 • no pain; no gain

  نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود

 • pain in the neck

  سرخر بزرگ، مزاحم، ناخوشایند

لغات هم‌خانواده pain

ارجاع به لغت pain

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «pain» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/pain

لغات نزدیک pain

پیشنهاد بهبود معانی