با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Look

lʊk lʊk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  looked
 • شکل سوم:

  looked
 • سوم شخص مفرد:

  looks
 • وجه وصفی حال:

  looking
 • countable noun
  ظاهر، صورت، جنبه، نظر، نگاه، قیافه، سیما، سر و وضع، پک و پوز
  • - a look of despair
  • - ظاهری یأس‌آمیز
  • - One can guess from the looks of it.
  • - از ظواهر امر می‌توان حدس زد.
  • - you stole my heart with one look ...
  • - با یک نگه دل از برم ربودی ....
  • - He has the look of beggars.
  • - او سر و وضع گداها را دارد.
  • - He darted a quick look at me.
  • - او نگاهی سریع به من افکند.
  • - a look at the country's economy
  • - نگاهی به وضع اقتصادی کشور
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • countable noun
  زیبا، وجاهت
  • - She has stunning looks.
  • - زیبایی خیره‌کننده‌ای دارد.
  • - She has both looks and youth.
  • - او هم زیبایی دارد هم جوانی.
 • verb - transitive
  توجه کردن، مراقب بودن
  • - We must look at this question again.
  • - باید دوباره به این سؤال توجه کنیم.
  • - He looked after his grandfather.
  • - او از پدربزرگ خود نگه‌داری می‌کرد.
  • - Look alive!
  • - مواظب باش!، بپا!
  • - Who'll look after the shop?
  • - دکان را کی خواهد پایید؟
 • verb - intransitive
  دیدن، نگاه کردن، نگریستن
  • - Look, he's coming!
  • - نگاه کن، داره میاد!
  • - They looked on him as a father.
  • - آن‌ها به چشم پدری به او نگاه می‌کردند.
  • - Look, this is my own book!
  • - ببین، این کتاب مال خودم است!
  • - He looked angrily at me.
  • - او با خشم به من نگاه کرد.
  • - They looked on her as their leader.
  • - آن‌ها به او به‌عنوان رهبر خودشان نگاه می‌کردند.
  • - If you look carefully, you will see it.
  • - اگر به دقت نگاه کنی، آن‌را خواهی دید.
  • - I will look what time the train starts.
  • - معلوم خواهم کرد(ببینم) قطار چه موقع حرکت می‌کند.
  • - Look before you jump!
  • - پیش از پریدن نگاه کن!
  • - I am looking at your picture.
  • - من دارم به عکس تو نگاه می‌کنم.
  • - They look out of the window.
  • - آن‌ها از پنجره به بیرون نگاه می‌کنند.
  • - I am looking forward to meeting you.
  • - مشتاق دیدار شما هستم.
  • - to look someone in the eyes
  • - به چشمان کسی نگریستن/ در چشم‌های کسی نگاه کردن
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - transitive
  داشتن ظاهری مناسب یا مطابق با آن
  • - She looks her age.
  • - قیافه‌اش به سنش می‌خورد.
  • - How does this dress look on me?
  • - آیا این پیراهن به من می‌آید؟
 • verb - intransitive
  رو به طرفی داشتن یا بودن
  • - The room looks seaward.
  • - اتاق رو به دریا است.
  • - The building looks onto a park.
  • - روی ساختمان مشرف به پارک است.
 • verb - intransitive
  به نظر رسیدن، (پیش از مصدر) در صدد بودن
  • - It looks like rain.
  • - مثل اینکه می‌خواهد باران بیاید.
  • - Her room looks a mess.
  • - اتاق او خیلی ریخته واریخته است.
  • - It looks easy.
  • - آسان به نظر می‌رسد.
  • - He looks angry.
  • - او عصبانی می‌نماید./ عصبانی به‌نظر می‌رسد.
  • - He is looking to buy a new house.
  • - او درصدد خرید یک خانه‌ی جدید است.
  • - The two brothers look alike.
  • - دو برادر شبیه هم هستند.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - transitive
  ظاهر شدن
 • verb - transitive
  (از راه قیافه و ظاهر خود) نشان دادن، نمایاندن
  • - The future looks bright.
  • - آینده درخشان می‌نماید.
  • - to look one's disgust
  • - انزجار خود را نمایان کردن
 • verb - intransitive
  جستجو کردن
  • - Did you look under the table?
  • - زیر میز را نگاه کردی؟
 • verb - transitive
  انتظار داشتن
  • - They will be looking to reduce their expenditures.
  • - آنان در نظر دارند هزینه‌های خود را کاهش دهند.
  • - We all looked up to uncle Reza as a role model.
  • - ما همه دایی رضا را به‌عنوان سرمشق تکریم می‌کردیم.
  • - We must look into this problem.
  • - باید به این مسئله رسیدگی کنیم.
  • - I am looking for my glasses.
  • - دارم دنبال عینکم می‌گردم.
  • - I looked in on my mother.
  • - سری به مادرم زدم.
  • - The teacher does not look like himself today.
  • - معلم، امروز مثل همیشه‌اش نیست.
  • - He looked over the letter.
  • - او نامه را مطالعه کرد.
  • - He looks upon cooking as boring.
  • - او آشپزی را ملالت‌آور می‌داند.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد look

 1. noun visual examination
  Synonyms: attention, beholding, case, cast, contemplation, evil eye, eye, flash, gander, gaze, glance, glimpse, gun, inspection, introspection, keeping watch, leer, look-see, marking, noticing, observation, once-over, peek, reconnaissance, regard, regarding, review, scrutiny, sight, slant, speculation, squint, stare, surveillance, survey, swivel, view, viewing
  Antonyms: disregard, ignorance
 2. noun characteristic, stylish appearance
  Synonyms: air, aspect, bearing, cast, complexion, countenance, demeanor, effect, expression, face, fashion, guise, manner, mien, mug, physiognomy, presence, seeming, semblance, visage
 3. verb examine visually
  Synonyms: admire, attend, behold, beware, consider, contemplate, eye, feast one’s eyes, flash, focus, gape, gawk, gaze, get a load of, glance, glower, goggle, heed, inspect, mark, mind, note, notice, observe, ogle, peep, peer, pore over, read, regard, rubberneck, scan, scout, scrutinize, see, spot, spy, stare, study, survey, take a gander, take in the sights, tend, view, watch
  Antonyms: disregard, ignore, miss, overlook
 4. verb appear, seem to be
  Synonyms: display, evidence, exhibit, express, indicate, look like, make clear, manifest, present, resemble, show, sound, strike as
 5. verb expect, anticipate
  Synonyms: await, count on, divine, forecast, foretell, hope, hunt, reckon on, search, seek
 6. verb face
  Synonyms: front, front on, give onto, overlook
  Antonyms: avoid, dodge

Phrasal verbs

 • look after

  مراقبت کردن، پرستاری کردن، توجه کردن

 • look back

  به گذشته فکر کردن

 • look down on (or upon)

  پست‌تر از خود دانستن، تحقیر کردن، پست شمردن

 • look for

  دنبال گشتن، در جست‌وجو بودن

  منتظر ماندن

 • look forward to

  چشم انتظار بودن، با اشتیاق منتظر بودن

 • look in (on)

  ملاقات کوتاه کردن، (به کسی) سر زدن

 • look into

  وارسی کردن، با دقت بررسی کردن

 • look on

  مشاهده کردن، نظاره کردن

 • look out

  بیرون را نگاه کردن

  مواظب بودن، مراقب بودن

 • look out for

  مراقبت کردن

  گوش به زنگ بودن

 • look over

  بررسی کردن، برانداز کردن

 • look to

  مورد توجه قرار دادن

  متکی بودن به، متوسل شدن به

 • look up

  بهتر شدن، بهبود یافتن

  بهتر شدن، بهبود یافتن

  نگاه کردن به، جست‌وجو کردن در (کتاب لغت و غیره)، نگاه کردن، دنبال ... گشتن، پیدا کردن (در کتاب لغت و لیست و غیره)

  نگاه کردن به، جست‌وجو کردن در (کتاب لغت و غیره)، نگاه کردن، دنبال ... گشتن، پیدا کردن (در کتاب لغت و لیست و غیره)

  نگاه کردن به، جست‌وجو کردن در (کتاب لغت و غیره)، نگاه کردن، دنبال ... گشتن، پیدا کردن (در کتاب لغت و لیست و غیره)

  سر زدن

  سر زدن

  جست‌وجو (کتاب لغت و غیره)

 • look upon

  ملاحظه کردن، اعتنا کردن، نگریستن

  نگاه کردن، خیره شدن

 • look up to

  والا شمردن، با دیده‌ی تحسین نگریستن

Collocations

 • it looks like

  به‌نظر می‌رسد (که)، چنانکه گویی

Idioms

 • look alive (or sharp)

  (عامیانه) هشیار بودن، مراقب بودن، پاییدن (معمولاً به صورت امر)

 • look like oneself

  سالم بودن، مثل همیشه‌ی خود بودن

 • look up and down

  1- همه‌جا را گشتن 2- دقیقاً بررسی کردن، مورد آزمایش قرار دادن

ارجاع به لغت look

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «look» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/look

پیشنهاد و بهبود معانی