«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

The معنی

 • American English phonetic: ðə
 • British English phonetic: ðə
(Verb - use participle), (Adverb), (Definite Article)
 • حرف تعریف برای چیز یا شخص معینی
  • - I bought the book
  • - کتاب را خریدم.
  • - where did you put the book?
  • - کتاب رو کجا گذاشتی؟
  • - she took the money
  • - پولها را ورداشت.
  • - the story ended
  • - داستان پایان یافت.
  • - the man who is standing under the tree is my brother
  • - مردی که زیر درخت ایستاده است برادر من است.
  • - the Prime Minister of Ireland
  • - نخستوزیر ایرلند
  • - the Mississippi (river)
  • - (رود) میسیسیپی
  • - she took me by the hand
  • - دستم را گرفت.
  • - the Middle Ages
  • - قرون وسطی
  • - the seventies
  • - سالهای هفتاد
  • - the front door
  • - درب جلو
  • - the man who knew too much
  • - مردی که زیاد میدانست
  • - the right of free speech
  • - حق آزادی سخن
  • - the cow is a domestic animal
  • - گاو حیوانی اهلی است.
  • - the ugly and the beautiful
  • - زشت و زیبا
  • - the better to see you with
  • - برای اینکه با آن تو را بهتر ببینم.
  • - the sooner the better
  • - هر چه زودتر بهتر
  • - the later you do it, the more you'll regret it
  • - هر چه دیرتر آن کار را بکنی بیشتر پشیمان خواهی شد.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator